Dok. finansowe 2018 r. - SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dok. finansowe 2018 r.

Walne Zgromadzenie > Dok. finansowe archiwalne

Sprawozdania i bilans za 2018 rok.1.  Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.
2.  Sprawozdanie finansowe Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 r. (bilans, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia)
3.  Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za 2018 r.
4.  Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego