Dokumenty WZ 2022 r. - SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dokumenty WZ 2022 r.

Walne Zgromadzenie


Projekty Uchwał WZ za 2022 rok


1. Projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2022 r.
2. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia funduszu zasobowego tworzonego z nadwyżki bilansowej na rozliczenie rezerw pracowniczych długoterminowych.
3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SSM za 2022 r.
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SSM Panu Wojciechowi Fejkielowi za rok 2022.
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SSM Panu Andrzejowi Ostrowskiemu za 2022 r.

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SSM Pani Zofii Motylewicz za 2022 r.

9. Projekt uchwały w sprawie utrzymania-uchylenia uchwały Rady Nadzorczej SSM, w sprawie wystąpienia w trybie procesu z żądaniem sprzedaży w drodze przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 50, położonego w Sanoku przy ul. Kopernika 10, przysługującego Pani Beacie Kasperskiej

10. Projekt uchwały w sprawie zamiany działki nr 1553/2 stanowiącej własność Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na działkę 597/6  stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka.
11. Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata na VI Zjazd Podkarpackiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Rzeszowie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego