- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Fundusze Europejskie

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku informuje, że w roku 2017 Sanocka Spółdzielnia Mieszankowa zakończyła prace budowlane związane z modernizacją energetyczną 9-ciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Zmodernizowano budynki przy. ul. Armii Krajowej 11, ul. Armii Krajowej 13, ul. Berka Joselewicza 12, ul. Wąska 7, ul. Jana Pawła II 41 ul. Jana Pawła II 45, ul. Jana Pawła II 47, ul. Jana Pawła II 49, ul. Jana Pawła II 51 w Sanoku. Wiosną 2018 r. zakończono prace przy kolejnych budynkach tj. przy ul. Sadowa 39, ul. Kiczury 14 w Sanoku. Obecnie prowadzone są roboty budowlane na pozostałych 5-ciu budynkach, które położone są przy: ul. Jana Pawła II 31a,b,c,d,e, ul. Krasińskiego 21, al. Wojska Polskiego 4, ul. Słowackiego 36, ul. Kościuszki 45 w Sanoku. Postęp prac został przedstawiony na załączonych zdjęciach. Wszystkie prace są realizowane przez firmę „MR Construction Sp. z o.o., ul. Bł. Czesława 13A/1, 44-100 Gliwice, w ramach p rojekt pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej" nr RPPK.03.02.00-18-0144/16 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Czysta energia Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków, 3.2.2. Planowany termin zakończenia wszystkich robót budowlanych to 31 lipiec 2018 r. W ramach projektu zostały lub zostaną wykonane roboty budowlane polegające na:  ocieleniu ścian zewnętrznych styropianem, ociepleniu stropodachów granulatem celulozowym, ociepleniu stropów nad piwnicami wełną mineralną, wymianie stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych, remoncie i ociepleniu płyt balkonowych oraz na wymianie starych balustrad balkonowych na nowe, wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianie pionowej instalacji odgromowej, montażu paneli fotowoltaicznych na dachach budynków, oraz na modernizacji w piwnicach i na klatkach schodowych pionowej instalacji c.o. i c.c.w i oświetlenia.
Wykonanie powyższych prac zaowocuje ograniczeniem kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, podwyższeniem komfortu zamieszkania i poprawą stanu technicznego i estetyki modernizowanych budynków.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom ocieplonych budynków za udostępnienie indywidualnych pomieszczeń piwnicznych i za cierpliwe znoszenie wszelkich utrudnień związanych z wykonywanymi robotami.


INFORMACJA


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku informuje, że w roku 2018 Sanocka Spółdzielnia Mieszankowa zakończyła realizację  p rojektu pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej"
nr RPPK.03.02.00-18-0144/16 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Czysta energia Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków, 3.2.2.
W ramach projektu zmodernizowano 16  budynków mieszkalnych wielorodzinnych tj. budynki  przy. ul. Armii Krajowej 11, ul. Armii Krajowej 13, ul. Berka Joselewicza 12, ul. Wąska 7, ul. Jana Pawła II 41 ul. Jana Pawła II 45, ul. Jana Pawła II 47, ul. Jana Pawła II 49, ul. Jana Pawła II 51, ul. Sadowa 39, ul. Kiczury 14, ul. Jana Pawła II 31a,b,c,d,e, ul. Krasińskiego 21, al. Wojska Polskiego 4, ul. Słowackiego 36, ul. Kościuszki 45 w Sanoku. Wykonawcą robót była firma „MR Constructon Sp. z o.o., ul. Bł. Czesława 13A/1, 44-100 Gliwice.
Wszystkie zaplanowane prace w modernizowanych budynkach zostały wykonane zgodnie z projektem do końca terminu jego realizacji tj. do 28 września 2018r. Całkowita wartość projektu wyniosła 11 948 205,49 zł, w tym wydatki kwalifikowane 9 659 961,95 zł. Projekt został pomyślnie zweryfikowany przez Instytucję Zarządzającą  Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  i wypłacono nam dofinansowanie w wysokości 6 278 975,25 zł.  
W zakresie przeprowadzonej modernizacji energetycznej budynków wykonane zostały roboty budowlane polegające na:
- ociepleniu ścian zewnętrznych,
- ociepleniu stropów nad ostatnią kondygnacją,
- ociepleniu stropów nad piwnicami,
- ociepleniu płyt balkonów i loggii,
- wymianie stolarki okiennej w piwnicach,
- wymianie obróbek blacharskich,
- wymianie rynien i rur spustowych,
- wymianie starych balustrad na nowe,
- wymianie pionowej instalacji odgromowej,
- montażu zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji,
- modernizacji instalacji elektrycznej w piwnicach i w klatkach schodowych,
- modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w piwnicach i w klatkach schodowych,
- modernizacji instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w piwnicach,
- montażu paneli fotowoltaicznych na dachach budynków.
Głównym założeniem przeprowadzonej modernizacji było zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. Bez wątpienia wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropów, płyt balkonowych, przyniesie oczekiwane wyniki. Spółdzielnia uzyskała także, inne pożądane efekty, które były wynikiem wykonanych robót. Budynki otrzymały nową ładną elewację oraz zyskały na trwałości. Wykonana w tracie modernizacji wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych sprawi, że mieszkańcy przez długie lata będą mogli się cieszyć z efektów zrealizowanych robót.
Równocześnie z wykonanym dociepleniem we wszystkich budynkach zostały wymienione stare balustrady na nowe. Nowe balustrady ocynkowane i malowane proszkowo zostały zamontowane od czoła płyty balkonowej. Takie rozwiązanie montażu balustrad zapewniło zachowanie ciągłości hydroizolacji oraz zwiększenie powierzchni użytkowej balkonów lub loggii.
Na dachach budynków zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne, w których produkowana jest energia elektryczna dla potrzeb części wspólnych budynków: klatek schodowych i piwnic. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zapotrzebowanie na energię elektryczną dla tych części budynków w całości jest pokrywane z nowo wykonanych instalacji.
Modernizując z kolei instalacje grzewcze i instalacje ciepłej wody użytkowej w piwnicach, w większości wyprowadziliśmy je z piwnic lokatorskich w przestrzeń korytarzy piwnicznych. Ten zabieg znacznie ułatwi obsługę i konserwację tych instalacji.
W budynku przy ul. Krasińskiego 21 dodatkowo przed ociepleniem ścian styropianem, ze względu na zły stan techniczny murowanych ścian osłonowych, rozebrano zewnętrzną warstwę ścian wraz ze starym ociepleniem. Tak przyjęte rozwiązanie sprawiło, że ściany zostały optymalnie zaizolowane, zminimalizowano wpływ mostków termicznych, oraz wyeliminowano ewentualne ryzyko skraplania pary wodnej wewnątrz ścian warstwowych oraz odwarstwienia ścian w wyniku dodatkowego ich obciążenia styropianem.
Wszystkie działania poczynione w trakcja realizacji projektu współfinasowanego ze środków EFRR, zaowocują ograniczeniem kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, oraz kosztów związanych z bieżącą eksploatacją i konserwacją budynków.
Kolejny raz dziękujemy wszystkim mieszkańcom modernizowanych budynków za udostępnienie indywidualnych pomieszczeń piwnicznych i za cierpliwość okazaną zarówno pracownikom wykonawcy jak i pracownikom Spółdzielni w trakcie wykonywania robót. Bez Państwa udziału, projekt nie mógłby zostać terminowo i pomyślnie zakończony.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego