- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

O Spółdzielni

Historia Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Realizując Uchwałę nr 81 z dnia 15 marca 1957 r. oraz Uchwałę Rady Ministrów nr 59 z 15 marca 1958 roku w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności, mieszkańcy naszego miasta postanowili założyć spółdzielnię mieszkaniową. W dniu 29 września 1959 roku został wybrany Komitet Założycielski, którego obowiązkiem było przygotowanie dokumentów potrzebnych do uzyskania zaświadczenia o celowości założenia spółdzielni i rejestracji w sądzie.Założycielami Spółdzielni byli:- Eugeniusz Czerepaniak
- Tatiana Terlecka
- Stanisław Kubit- Marian Chodak
- Zofia Szuler
- Feliks Bieda
- Kazimierz Stafij
- Jerzy Hejmo
- Zofia Szczudlik
W dniu 24 października 1959 roku został dokonany wpis do rejestru Spółdzielni nr RS. VI. 119. Pierwszymi członkami Zarządu Spółdzielni były następujące osoby:
- Przewodniczący Zarządu - Pan Eugeniusz Czerepaniak,
- Z-ca Przewodniczącego ds. Członkowskich - Pan Kazimierz Stafij
- Sekretarz, Księgowa - Pani Zofia Szuler.
Przewodniczącą Rady Nadzorczej została wybrana Pani Zofia Szczudlik. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków założycieli, Komitet Założycielski korzystając z przepisów Ustawy z dnia 28 maja 1957 roku zwrócił się do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sanoku o sprzedaż 10 mieszkań (1 klatka) w budowanym budynku wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 20. Komitet Założycielski za główny cel działania Spółdzielni przyjął budowę nowych budynków mieszkalnych dla napływających nowych członków potrzebujących mieszkania, a wykup 10 mieszkań traktuje się jako zapoczątkowanie działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku. Następnie Zarząd Spółdzielni rozpoczął starania o uruchomienie procesu inwestycyjnego na planowane do realizacji 3 budynki mieszkanie. Pierwszymi zadaniami inwestycyjnymi nowopowstałej Spółdzielni były:
- budynek mieszkamy przy ul. Berka Joselewicza nr 12 o 24 mieszkaniach oddany w 1962 roku
- budynek mieszkalny przy ul. Berka Joselewicza nr 10 o 27 mieszkaniach oddany w 1964 roku
- budynek mieszkalny przy ul. Cerkiewnej 17 o 35 mieszkaniach oddany w 1965 roku.

Koszt wymienionej inwestycji wynosił 12 milionów zł, a wykonawcą było Sanockie Przedsiębiorstwo Budowlane. Ta krótka informacja o początkach powstania Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku pozwoli na przybliżenie ludzi, których perspektywiczne myślenie, energia i zdolność organizacyjna pozwoliły w tych niezwykle trudnych warunkach na zainicjowanie tak potrzebnej i niezbędnej jednostki gospodarczej.
Pracami Rady Nadzorczej Spółdzielni w okresie minionych lat kierowali następujący jej przewodniczący:
- Pani Zofia Szczudlik - w latach 1959 -1960
- Pan Józef Niemiec - w latach 1960 -1964
- Pan Stanisław Tercha - w latach 1964 -1966
- Pan Mieczysław Kozimor - w latach 1966 -1967
- Pan Wojciech Sołtys - w latach 1967 -1969
- Pan Stanisław Turczynowski - w latach 1969 -1976
- Pan Stanisław Obara - w latach 1976 -1990
- Pan Andrzej Maciaś - w latach 1990 -1994
- Pan Mieczysław Kozimor - w latach 1994 -1998
- Pan Andrzej Ostrowski - w latach 1998 - 2006.
Pracami Zarządu Spółdzielni w minionym 45 - leciu kierowali:
- Pan Eugeniusz Czerepaniak - od założenia do 1965 roku
- Pan Bronisław Struś - w latach 1965 -1972
- Pan Mieczysław Kozimor - w latach 1972 - 1991 (w latach 1969 - 1972 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu)
- Pan Stanisław Milczanowski - od 1991 roku.
Przedstawiając nazwiska osób, które współtworzyły tę Spółdzielnię nie sposób nie wspomnieć o wieloletnich członkach Zarządu, a to:
- Pan Jerzy Moryl - pełniący funkcję Z-cy Prezesa w latach 1977 - 1990 oraz od 1994 do 2006
- Pan Edward Olejko - pełniący funkcję Z-cy Prezesa w latach 1979 -1994
- Pan Jan Bałdys - pełniący funkcję Z-cy Prezesa ds. inwestycji w latach 1976-1980.


Funkcjonująca od 45 lat Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, przez pewien okres nazywała się Bieszczadzka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa (1972 - 1974) a w latach 1975 -1980 jako Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krośnie z siedzibą w Sanoku by w roku 1994 przyjąć nazwę Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa. W pierwszych latach działalność inwestycyjna ograniczała się tylko do terenu miasta Sanoka jednak po zmianie nazwy na Bieszczadzką SM działalność inwestycyjna obejmowała też Lesko, Ustrzyki Dolne, Brzozów, Rymanów. W latach siedemdziesiątych w wymienionych miastach (z wyjątkiem Rymanowa) powstały samodzielne Spółdzielnie. Po tym podziale Spółdzielnia skoncentrowała swoją działalność gospodarczą, inwestycyjną i kulturalno - wychowawczą do terenu Sanoka. Po podziale administracyjnym w 1974 roku na bazie SM w Sanoku powstała Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krośnie z/s w Sanoku, która przez okres ok. 4 lat prowadziła działalność inwestorską i koordynacyjną na terenie byłego województwa krośnieńskiego. Do lat osiemdziesiątych Spółdzielnia Mieszkaniowa działała jako jedyna Spółdzielnia na terenie Miasta. Po 1983 roku powstały na terenie miasta inne Spółdzielnie: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom", SM "Autosan", SM "Śródmieście", SM "Sadowa" SM "Naftowiec". Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa od początku swojego istnienia była spółdzielnią inwestującą. Dzięki tej działalności wybudowane zostały osiedla mieszkaniowe dla których przyjęto nazwy: - Osiedle Traugutta I, II - Osiedle Traugutta III (obecnie Wójtostwo) - Osiedle Waryńskiego (obecnie Błonie) - Osiedle Słowackiego i Centrum Z powodu braku wykonawców, SSM w latach osiemdziesiątych podjęła budowę a następnie rozwój własnego systemu wykonawczego, opartego na bazie Zakładu Budowlano - Remontowego zrealizowanego systemem gospodarczym w dzielnicy Sanok - Dąbrówka. W wyniku tego własnymi siłami wybudowała dla mieszkańców Sanoka: - Przychodnię Zdrowia przy ul. Jana Pawła II - Żłobek dzienny dla 120 dzieci - Pawilon handlowy - 5 budynków mieszkalnych - 20 domków jednorodzinnych Ponadto SSM była inwestorem zastępczym przy realizacji wielu innych obiektów takich jak: - Szkoła Podstawowa nr 8 na os. Traugutta III - Szkoła Podstawowa nr 9 na os. Błonie - 2 pawilony handlowe - przedszkole na Os. Słowackiego - Przychodnia Zdrowia wraz z Apteką na os. Błonie. Na dzień 31 października 1999 r Sanocka Spółdzielnia zrzesza 5943 członkow i współczłonków . SSM posiada 4660 mieszkań zlokalizowanych w 177 budynkach o łącznej powierzchni 235899 m2 powierzchni użytkowej oraz posiada 147 lokali użytkowych zajmujących łącznie powierzchnię 22082 m2.
W 1992 roku opracowaliśmy długofalowy plan usuwania wad technologicznych i modernizacji instalacji co i ccw oraz wodociągowej biorąc sobie za cel główny uzyskanie jak największych oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Zakres wykonanych prac uzgodnionych i wykonanych wspólnie z SPGK obejmował remonty i modernizacje źródeł ciepła tj. kotłowni lokalnych, sieci przesyłowych (ciepłociągów) węzłów cieplnych wraz z montażem aparatury kontrolno - pomiarowej i sterującej pracą urządzeń grzewczych. Jednocześnie rozpoczęliśmy docieplanie ścian naszych budynków. W roku 1999 został przyjęty przez Radę Nadzorczą Program termomodernizacji zasobów SSM na lata 1999 -2003. Spółdzielcze zasoby mieszkaniowe posiadają poważne wady technologiczne (np. przemarzanie ścian budynków, przeciekanie wody deszczowej przez złącza, wadliwa stolarka okienna i drzwiowa) i znaczna ich liczba wyposażona jest w niskosprawną instalację grzewczą, co powoduje nadmierne zużycie energii cieplnej i duże straty ciepła. Koszty nadmiernego zużycia energii cieplnej budynków muszą pokrywać członkowie. Obecnie w strukturze opłat za mieszkanie opłaty za energię cieplną stanowią 70 - 80% . Spora część członków nie jest w stanie ponieść ciężaru opłat za mieszkanie. W tej sytuacji Zarząd SSM podjął próbę przeciwdziałania nadmiernemu zużyciu ciepła, poprzez kompleksową termorenowację spółdzielczych zasobów. Podstawowym celem programowych prac termorenowacyjnych jest obniżenie opłat za ciepło i podgrzanie wody. Zakres proponowanych prac termorenowacyjnych obejmuje: - ocieplenie ścian zewnętrznych - ocieplenie stropodachów w budynkach z dachami płaskimi - ocieplenie stropów poddasza i mieszkań w budynkach z dachami płaskimi - ocieplenie stropów piwnic - zmiana konstrukcji dachu - modernizacja lub wymiana stolarki okiennej - modernizacja instalacji wewnętrznej co i ccw - modernizacja węzłów cieplnych i sieci przesyłowych Koszty prac termorenowacyjnych będą finansowane ze środków SSM (fundusz remontowy i zasobowy) lub przy częściowej odpłatności członków, ewentualnie preferencyjnego kredytu bankowego, o ile Spółdzielnia zostanie upoważniona do zaciągnięcia kredytu. Zakres działań termorenowacyjnych uwarunkowany jest przede wszystkim możliwościami finansowymi Spółdzielni. Obok działalności remontowo - konserwacyjnej i inwestycyjnej, jednym z zadań statutowych Spółdzielni jest praca społeczno - wychowawcza prowadzona na rzecz członków i ich rodzin. Działalność ta prowadzona jest w dwóch placówkach: w osiedlowym Domu Kultury "Puchatek" na Os. Traugutta oraz w Osiedlowym Domu Kultury "Gagatek" na Os. Błonie. Omawiana działalność organizowana jest w formie kół zainteresowań oraz imprez otwartych, dostępnych dla wszystkich dzieci jak też dorosłych. Placówki społeczno - wychowawcze świadczą też pomoc dla ludzi w wieku emerytalnym, stwarzając im poprzez Kluby Seniora warunki do dalszej aktywności społecznej.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego