- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

O Spółdzielni

Sanok, 17.01.2018 r.


Informacja do oświadczeń o ilości osób i sposobie zbierania odpadów


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku informuje, że w miesiącach lipiec - sierpień 2017 r. Gmina Miasta Sanoka przeprowadziła kontrolę w zakresie zbierania odpadów komunalnych przez mieszkańców SSM. W wielu gniazdach stwierdzono, że w pojemnikach z odpadami zmieszanymi znajdują się odpady segregowane. Jest to równoznaczne ze zwiększeniem opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Urząd Miasta Sanoka zaproponował, aby mieszkańcy ponownie określili się o sposobie gromadzenia odpadów.
W związku z powyższym, konieczna jest weryfikacja oświadczeń z określeniem wyboru sposobu zbierania odpadów (SSM zastrzega sobie prawo prowadzenia monitorowania w zakresie zbiórki nieczystości).
Dane określone w złożonym oświadczeniu będą służyć wyłącznie do ustalenia ilości osób do wywozu nieczystości oraz wysokości opłaty. Jednocześnie informujemy, że oświadczenie powinno zawierać ilość osób faktycznie zamieszkałych w danym lokalu.
Równocześnie informujemy, że jeżeli oświadczenie nie zostanie złożone, spowoduje to naliczanie opłat zgodnie z ilością osób zameldowanych w Urzędzie Miasta, w kwocie jak za odpady komunalne zmieszane.
Każdorazowa zmiana ilości osób zamieszkujących w danym lokalu wymaga aktualizacji złożonego oświadczenia. Druki oświadczenia są dostępne w Administracji Osiedla i na stronie internetowej www.sanockasm.pl
Podpisane oświadczenie należy złożyć w Administracji Osiedla lub w Sekretariacie SSM, w terminie do 09.02.2018 r.

W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny prosimy o pobranie odpowiedniego druku oświadczenia i dołączenie kserokopii kart.


                                                                                                                                              Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Oświadczenie o ilości osób i sposobie gromadzenia odpadów 2018 r.
- segr_odp_2018.pdf

Oświadczenie o ilości osób i sposobie gromadzenia odpadów Karta Dużej Rodziny 2018 r.
- segr_odp_kdr_2018.pdf


Sanok 01.12.2017 r.


Szanowni MieszkańcyInformujemy, że w najbliższym czasie w punktach odbioru odpadów komunalnych, należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, rozpoczną się rekontrole selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Kontrole te będą niezapowiedziane i skrupulatnie prowadzone.  
Jak już informowaliśmy Państwa w piśmie z dnia 05.09.2017r., jeśli ta ponowna kontrola da wynik  negatywny, Burmistrz Miasta Sanoka wyda decyzję administracyjną, podwyższającą stawkę opłaty za odbiór odpadów dla Spółdzielni, a zatem dla wszystkich mieszkańców naszych zasobów.Pragniemy zwrócić uwagę, że podwyższenie opłaty do wysokości stawek za odpady niesegregowane z kwoty 10 zł/os. na kwotę 16 zł/os. rozwiąże problem pokrycia kosztów za odbiór odpadów tylko doraźnie. Każda bowiem gmina (miasto) musi wykazać się stosownym odsetkiem segregacji odpadów. Jeśli tych wskaźników nie osiągnie, zostaną na nią nałożone kary finansowe, które w rezultacie będą przenoszone na mieszkańców, a więc również na nas. Jak nietrudno zauważyć brak dyscypliny i konsekwencji w zbiórce odpadów będzie prowadzić do kolejnych podwyżek cen za ich odbiór.
Apelujemy więc do Państwa o poważne potraktowanie problemu, bo odwrotu od selektywnego zbierania odpadów nie będzie. Jeżeli sami mieszkańcy nie będą tego wykonywać, ktoś tę pracę będzie musiał zrobić, ale za to trzeba będzie płacić!
Jest to chyba najbardziej przemawiający argument, ale nie jedyny. Równie ważne są aspekty ekologiczne i ekonomiczne w skali makro, nie mówiąc już o społecznej sprawiedliwości. Uważamy, że o aspektach ekologicznych, nie musimy już nikogo przekonywać. Aspekt ekonomiczny w skali makro polega na tym, że zdecydowana większość odpadów może podlegać recyclingowi, zatem są to ogromne oszczędności, głównie surowcowe. Przekłada się to na efekt ekonomiczny w postaci niższych cen za nabywane przez nas towary.
W skali naszej, spółdzielczej społeczności, na plan pierwszy wysuwa się aspekt sprawiedliwości. Bo jak inaczej, jak za niesprawiedliwe ocenić fakt, że przez tych mieszkańców, którzy nie segregują odpadów (a jest ich zdecydowana mniejszość) mogą ucierpieć ci, którzy sumiennie je segregują.
W taki sposób nigdy nie osiągniemy zamierzonego celu!
W tym miejscu zwracamy się również do Państwa o nieudostępnianie kluczy do wiat śmietnikowych. To działa na naszą niekorzyść!
Apelujemy także o zgłaszanie do administracji spółdzielni wszelkich zauważonych nieprawidłowości w zakresie zbiórki odpadów.
Prosimy Państwa o wzięcie pod rozwagę wszystkich (choć bardzo skrótowo) przedstawionych argumentów. To nasz wspólny interes!

NIE WYRZUCAJ JAK LECI WSZYSTKIEGO DO ŚMIECI,
KAŻDY Z NAS ZYSKA NA OCHRONIE ŚRODOWISKA


                                                                                                                                       Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej----------


Sanok 05.09.2017r.

Szanowni Mieszkańcy


W dniach 24.07.2017r. do 10.08.2017r. pracownicy Urzędu Miasta przeprowadzili kontrolę przestrzegania wymagań w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez mieszkańców Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Kontrola przeprowadzona została w obecności administratorów osiedli i udokumentowana zdjęciami. Niestety, wykazała wiele nieprawidłowości głównie polegających na umieszczaniu w pojemnikach na odpady zmieszane (nie podlegające segregacji) odpadów, które powinny znaleźć się w pojemnikach na nie przeznaczonych (tzw. igloo). Nierzadko zdarzały się przypadki umieszczenia np. w pojemniku na szkło - słoików z zawartością. Dla zobrazowania Państwu zakresu nieprawidłowości, w poszczególnych „gniazdach” odbioru odpadów, na naszej stronie internetowej www.sanockasm.pl (zakładka: O Spółdzielni / Informacje) zamieszczamy pełny tekst protokołu.
Jak Państwa informowaliśmy we wcześniejszych pismach, zdecydowana większość naszych mieszkańców złożyła oświadczenia, w których zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów. Na ich podstawie, Spółdzielnia złożyła stosowne deklaracje do Urzędu Miasta, skutkujące niższymi opłatami za odbiór odpadów 10 zł/osobę.
W tym miejscu ponownie przypominamy, że zamieszkując w zbiorowości jaką są budynki wielorodzinne, nie ma możliwości składania różnych deklaracji przez poszczególnych mieszkańców. Decydująca jest wola większości i tak też to się odbyło w naszej Spółdzielni, gdzie sporadycznie mieszkańcy oświadczali, że nie będą segregować odpadów.
Na dzień dzisiejszy nadal nie ma możliwości składania różnych deklaracji, więc aby utrzymać taką stawkę opłat, wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów muszą bezwzględnie przestrzegać zasad segregacji, natomiast ci nieliczni mieszkańcy, którzy oświadczyli, że nie będą segregować odpadów, powinni dostosować się do większości.
W przeciwnym razie, po rekontroli, jeżeli znów okaże się dla nas negatywna, Burmistrz Miasta Sanoka wyda decyzję administracyjną zmieniającą stawkę opłaty za odbiór odpadów dla mieszkańców Spółdzielni z kwoty 10 zł/os. na kwotę 16 zł/os., jak przy zmieszanym systemie gospodarowania odpadami. Tego chcielibyśmy uniknąć!


                                                                                                                                                      Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Protokół z kontroli - plik w formacie pdf
Zdjęcia Os. Wójtostwo
Zdjęcia Os. Traugutta I, II
Zdjęcia Os. Słowackiego
Zdjęcia Os. Błonie


Informacje o zasadach, trybie przyznawania i ustalania wysokości dodatków mieszkaniowych


Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o zasadach, trybie przyznawania i ustalania wysokości dodatków mieszkaniowych (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. ododatkach mieszkaniowych - Dz. U. Nr 71, poz. 734) Dodatek mieszkaniowy stanowi formę pomocy w realizacji zobowiązań finansowych wynikających z kosztów utrzymania i eksploatacji zajmowanych mieszkań i przysługujeosobie, która spełnia równocześnie następujące warunki:
1. Posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.
• spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
• umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej z SSM.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje również:
• podnajemcom lokali mieszkalnych,
• osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiącym ich własność i
właścicielom lokali mieszkalnych,
• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego ponoszącym
wydatki związane z jego zajmowaniem a także
• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na
przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
2. Je
śli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:
- w gospodarstwie jednoosobowym 175 % najni
zszej emerytury,
- w gospodarstwie wieloosobowym 125 % najni
ższej emerytury.
3. Powierzchnia zajmowanego lokalu osoby wnioskującej nie przekracza odpowiednio:
1 osoba 35 m2 45,5 m2 20
2 osoby 40 m2 52,0 m2
3 osoby 45 m2 58,5 m2
4 osoby 55 m2 71,5 m2
5 osób 65 m2 84,5 m2
6 osób 70 m2 91,0 m2
Dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie złożonego, potwierdzonego przez SSM wniosku na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Oznacza to, że osoby, którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa np. w miesiącu marcu 2014 r. w celu uzyskania dodatku na następny 6 miesięczny okres tj. od kwietnia 2014 r. do września 2014 r. składają wniosek o dodatek mieszkaniowy już w marcu 2014 r.
W okresie pobierania dodatku mieszkaniowego wnioskodawca nie może zalegać z opłatami eksploatacyjnymi na rzecz Spółdzielni w tej części, której nie pokrywa dodatek mieszkaniowy.
W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal organ przyznający - wstrzymuje wypłatę dodatku do czasu uregulowania zaległości - nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy od dnia ich powstania. Po tym okresie, w razie nieuregulowania zaległości decyzja o przyznaniu dodatku wygasa a otrzymany dodatek mieszkaniowy za okres w którym występowały zaległości podlega zwrotowi na rzecz organu przyznającego dodatek.
Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania nale
żności za zajmowany lokal wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może ponownie ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego pod warunkiem uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania wygasłej decyzji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego