- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

O Spółdzielni

Informacja
w sprawie dostarczania odpadów segregowanych na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych
ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku, tel. 13 46 47 846, 13 46 47 847


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że odpady segregowane przyjmowane są od dnia 1 stycznia 2021 r. w GPZOS od mieszkańców budynków wielorodzinnych wyłącznie za okazaniem kodu kreskowego.
Kody kresowe (w tym kody na opony) są do odebrania w Administracjach Osiedli SSM:
Administracja Os. Traugutta I,II   - ul. Langiewicza 6a  - tel. 13 46 46 085
Administracja Os. Traugutta III    - ul. Cegielniana 34a  - tel. 13 46 46 195
Administracja Os. Słowackiego      - ul. Mickiewicza 6   - tel. 13 46 42 115
Administracja Os. Błonie              - ul. Błonie 1    - tel. 13 46 42 295

Do GPZOS przy ul. Jana Pawła II 59 odpady należy dostarczyć własnym transportem. Posegregowane odpady dostarczone przez mieszkańców odbierane są nieodpłatnie. Odpady należy umieszczać w kontenerach lub boksach, zgodnie z opisem i wskazówkami pracownika.

W GPZOS zbierane są:
- urządzenia gospodarstwa domowego
- sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, audiowizualny
- narzędzie elektryczne i elektroniczne (bezpłatnie odbierane są wyłącznie urządzenia elektryczne kompletne)
- sprzęt oświetleniowy
- sprzęt rekreacyjny i sportowy
- akumulatory i baterie
- opakowania po materiałach niebezpiecznych
- zużyte filtry samochodowe
- zużyte oleje silnikowe (np. z kosiarek)
- zużyte opony z pojazdów osobowych (rocznie do 8 sztuk na gospodarstwo)
- odpady wielkogabarytowe
-
odpady zielone (skoszona trawa, liście, gałęzie)
-
czysty gruz budowlany
-
szkło okienne płaskie (z wyłączeniem samochodowego i zbrojonego)
-
papier i tektura
-
tworzywa sztuczne opakowaniowe (PET, PE, PP, PEHD, PS)
-
styropian opakowaniowy
-
szkło opakowaniowe białe i kolorowe
-
drobny złom (puszki, konserwy)
-
tekstylia

Sanok, 27.11.2020 r.

Informacja dla przedsiębiorców
w sprawie odbioru odpadów komunalnych


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa podaje do wiadomości informację, której pełna treść znajduje się na oficjalnej stronie Miasta Sanoka: www.sanok.pl z dnia 7 listopada 2020 r.
Zgodnie z tą informacją od dnia 1 stycznia 2021 r.  ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tj. zakłady produkcyjne i usługowe, sklepy, instytucje kultury i oświaty, szkoły, wszystkie placówki szkolno-wychowawcze, placówki ochrony zdrowia, zarządcy ogrodów działkowych i cmentarzy, biura itp.), położonych na terenie Gminy Miasta Sanoka za wyjątkiem nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Na podstawie podjętej przez Radę Miasta Sanoka Uchwały Nr  XXXI/234/20 z  dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r., poz. 3127) z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z obowiązującego na terenie Gminy Miasta Sanoka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Będzie to skutkowało koniecznością zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w  zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do  Rejestru Działalności Regulowanej, który prowadzi Burmistrz Miasta Sanoka.
Wszelkich informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Sanoku tel. 13 46 52 875, 13 46 52 868.


----------

Sanok, 26.06.2020 r.

INFORMACJA


    Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje szanownych mieszkańców, że Spółdzielnia zobowiązana jest do realizacji planowanych zadań wynikających z bieżącego funkcjonowania Spółdzielni, a wynikających z rozstrzygniętych przetargów i zawartych w ich wyniku umów.
Część z tych zadań wymaga ingerencji (wizyt) pracowników zleceniobiorców w Państwa mieszkaniach, bez czego ich wykonanie byłoby niemożliwe.
Szczególnego znaczenia nabiera ten problem w dobie Covid19, dlatego działania Spółdzielni skupiają się na maksymalnym zabezpieczeniu Państwa, a także pracowników przed ewentualnymi zakażeniami. W tym celu wszyscy zleceniobiorcy zostali zobowiązani do zachowania reżimu sanitarnego przy koniecznej wizycie w Państwa mieszkaniu. Pracownicy mogą wchodzić do Państwa mieszkania wyłącznie w maseczkach lub przyłbicach i w rękawiczkach, które przed wejściem do mieszkania mają być odkażone płynem dezynfekującym, w który są wyposażeni.
    Do Państwa jako mieszkańców apelujemy również o zachowanie środków ostrożności we własnym zakresie, a to wietrzenia pomieszczeń w którym przebywali pracownicy, odkażania powierzchni z którymi mieli kontakt, a także korzystania podczas wizyty w mieszkaniu z maseczki lub przyłbicy oraz zachowanie maksymalnego możliwego dystansu. Członków rodziny, którzy są szczególnie narażeni prosimy na czas wizyty o przemieszczenie się do innego pomieszczenia w mieszkaniu, aby zminimalizować kontakt z osobami z zewnątrz.
    Prosimy Państwa o zrozumienie tej trudnej dla wszystkich sytuacji i umożliwienie dostępu pracowników do wykonywania koniecznych czynności. Wykonanie ich wymaga dostępu do mieszkania jedynie przez kilka minut, ale bez nich nie byłoby możliwe np. rozliczenie zużycia ciepła, wody, założenie domofonu, czy wymiany zaworu termostatycznego.

                                         Zarząd

                                                                                                                         Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

----------

Sanok, 16.02.2020 r.


Informacja do oświadczeń o ilości osób zamieszkałych w lokalu oraz ustalenia wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/159/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty od dnia 1.01.2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 23,00 zł  miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
-
11,50 zł  miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny przy uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów Burmistrz Miasta Sanoka określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku selektywnego zbierania opadów komunalnych, stosując stawkę w wysokości 46,00 zł od jednego mieszkańca.

Podstawą naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest liczba osób zamieszkałych w mieszkaniu, określona w złożonym oświadczeniu. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych w lokalu, jego użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Spółdzielnię Mieszkaniową przez złożenie korekty oświadczenia. Korekty oświadczeń wpływają na korektę opłat od miesiąca następnego po dacie złożenia oświadczenia. Nowe naliczenie opłat dotyczyć będzie tylko i wyłącznie następnych miesięcy po dacie złożenia korekty oświadczenia.

Druki oświadczeń dostępne są w administracjach osiedli i na stronie internetowej www.sanockasm.pl

W przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny prosimy o pobranie odpowiedniego druku oświadczenia i dołączenie kserokopii kart.

Oświadczenie o ilości osób 2020 r. - segr_odp_2020.pdf

Oświadczenie o ilości osób Karta Dużej Rodziny 2020 r. - segr_odp_kdr_2020.pdf
----------

Sanok 26.02.2020 r.


Szanowni Mieszkańcy!
Apelujemy do Państwa o wypełnianie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, gdyż tylko poważne potraktowanie problemu uchroni Państwa od podwyższonej opłaty!
Jeżeli sami mieszkańcy nie będą tego wykonywać, ktoś tę pracę będzie musiał zrobić, ale za to trzeba będzie płacić! Jest to chyba najbardziej przemawiający argument, ale nie jedyny. Równie ważne są aspekty ekologiczne i ekonomiczne w skali makro, nie mówiąc już o społecznej sprawiedliwości. Uważamy, że o aspektach ekologicznych nie musimy już nikogo przekonywać. Aspekt ekonomiczny w skali makro polega na tym, że zdecydowana większość odpadów może podlegać recyclingowi, zatem są to ogromne oszczędności, głównie surowcowe. Przekłada się to na efekt ekonomiczny w postaci niższych cen za nabywane przez nas towary. W skali naszej, spółdzielczej społeczności, na plan pierwszy wysuwa się aspekt sprawiedliwości. Bo jak inaczej, jak za niesprawiedliwe ocenić fakt, że przez tych mieszkańców, którzy nie segregują odpadów (a jest ich zdecydowana mniejszość) mogą ucierpieć ci, którzy sumiennie je segregują.
W tym miejscu zwracamy się również do Państwa o nieudostępnianie kluczy do wiat śmietnikowych. To działa na naszą niekorzyść!
Apelujemy także o zgłaszanie do administracji spółdzielni wszelkich zauważonych nieprawidłowości w zakresie zbiórki odpadów. Prosimy Państwa o wzięcie pod rozwagę wszystkich (choć bardzo skrótowo) przedstawionych argumentów. To nasz wspólny interes!

NIE WRZUCAJ WSZYSTKIEGO DO KOSZA „JAK LECI”.
SEGREGUJ ODPADY! ZOSTANĄ PRZETWORZONE NA NOWE, WARTOŚCIOWE PRODUKTY.
KAŻDY Z NAS ZYSKA NA OCHRONIE ŚRODOWISKA.


Poniżej znajdziecie Państwo krótką informację jak segregować odpady.
Szczegółowy sposób segregacji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane (białe i kolorowe) i odpady biodegradowalne.
Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Jana Pawła II 59, który jest czynny od wtorku do piątku, w godz. 9.00 -17.00 oraz w soboty, w godz. 8.00-16.00.
Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.
Obierki warzyw i owoców należy wyrzuć do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO) BEZ OPAKOWAŃ!!!
Jeżeli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad? Skorzystaj z naszej ściągi poniżej.----------


----------

I
nformacje o zasadach, trybie przyznawania i ustalania wysokości dodatków mieszkaniowych


Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o zasadach, trybie przyznawania i ustalania wysokości dodatków mieszkaniowych (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. ododatkach mieszkaniowych - Dz. U. Nr 71, poz. 734) Dodatek mieszkaniowy stanowi formę pomocy w realizacji zobowiązań finansowych wynikających z kosztów utrzymania i eksploatacji zajmowanych mieszkań i przysługujeosobie, która spełnia równocześnie następujące warunki:
1. Posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.
• spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
• spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
• umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej z SSM.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje również:
• podnajemcom lokali mieszkalnych,
• osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiącym ich własność i
właścicielom lokali mieszkalnych,
• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego ponoszącym
wydatki związane z jego zajmowaniem a także
• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na
przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
2. Je
śli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:
- w gospodarstwie jednoosobowym 175 % najni
zszej emerytury,
- w gospodarstwie wieloosobowym 125 % najni
ższej emerytury.
3. Powierzchnia zajmowanego lokalu osoby wnioskującej nie przekracza odpowiednio:
1 osoba 35 m2 45,5 m2 20
2 osoby 40 m2 52,0 m2
3 osoby 45 m2 58,5 m2
4 osoby 55 m2 71,5 m2
5 osób 65 m2 84,5 m2
6 osób 70 m2 91,0 m2
Dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie złożonego, potwierdzonego przez SSM wniosku na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Oznacza to, że osoby, którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa np. w miesiącu marcu 2014 r. w celu uzyskania dodatku na następny 6 miesięczny okres tj. od kwietnia 2014 r. do września 2014 r. składają wniosek o dodatek mieszkaniowy już w marcu 2014 r.
W okresie pobierania dodatku mieszkaniowego wnioskodawca nie może zalegać z opłatami eksploatacyjnymi na rzecz Spółdzielni w tej części, której nie pokrywa dodatek mieszkaniowy.
W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal organ przyznający - wstrzymuje wypłatę dodatku do czasu uregulowania zaległości - nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy od dnia ich powstania. Po tym okresie, w razie nieuregulowania zaległości decyzja o przyznaniu dodatku wygasa a otrzymany dodatek mieszkaniowy za okres w którym występowały zaległości podlega zwrotowi na rzecz organu przyznającego dodatek.
Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania nale
żności za zajmowany lokal wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może ponownie ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego pod warunkiem uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania wygasłej decyzji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego