- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia

Sanok, 28.02.2020 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku przy ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym  na wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i instalacji wody zimnej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Sobieskiego 14 w Sanoku.

1. Termin realizacji:   30.11.2020 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarze robót i projekcie budowlanym .
3. Regulamin przetargu, przedmiar robót, projekt budowlany, wzór umowy można pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 1 lub telefonicznie tel. 13 464 61 65.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie, pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia   24.03.2020 r. o godz. 14.00.
7. Wadium należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia  24.03.2020 r. do godz. 14.00 .
8. Przetarg odbędzie się w dniu  25.03.2020 r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku, pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1) Regulamin przetargu.
2) Formularz ofertowy.
3) Wzór umowy.
4) Przedmiar robót.
5) Projekt budowlany.Sanok, 26.03.2020 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Przetarg nieograniczony ofertowy na   wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i instalacji wody zimnej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Sobieskiego 14 w Sanoku rozstrzygnięto.
Została wybrana oferta Firmy STEFAND Sp. z.o.o.,  z siedzibą 38-200 Jasło, ul. 17-go Stycznia 40, na kwotę 129 869,92 zł /brutto/ słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć  92/100 złotych/. Termin realizacji: 30 listopad 2020r, okres gwarancji: 60 miesięcy.


----------


Sanok, 24.02.2020 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych.

Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe przeznaczone na działalność handlowo-usługowo-biurową w budynku:
ul. Mickiewicza 6 w Sanoku - parter- powierzchnia  78,50 m2
cena wywoławcza miesięcznej stawki za najem 1 m 2
20,00 zł netto,
cena wywoławcza najmu -  1 570,00 zł/m-c  netto,
wadium (cena wywoławcza czynszu plus obowiązujący podatek VAT)
1 932,00 zł
termin najmu: po przetargu.
ul. Traugutta 9 w Sanoku - parter - powierzchnia  33,60 m2
cena wywoławcza miesięcznej stawki za najem 1 m 2
35,00 zł netto,
cena wywoławcza najmu - 1 176,00 zł/m-c netto,
wadium (cena wywoławcza czynszu plus obowiązujący podatek VAT)
1 447,00 zł
termin najmu: 01-04-2020 r.
Ceny wywoławcze najmu zawierają podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka obowiązujące w 2020 r.
Ceny wywoławcze najmu nie zawierają podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad  i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
Ceny wywoławcze najmu nie obejmują opłat komunalnych (wod.-kan., wywóz nieczystości) oraz opłat za centralne ogrzewanie i energię elektryczną.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadiów na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 09-03-2020 r. do godz. 12.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 10-03-2020 r. o godz. 11.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9.
Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administracją osiedla: lokal  ul. Mickiewicza 6 w  godz. od 9.00
11.00; 13.30-14.30  (tel. 13 46 42 115), lokal ul. Traugutta 9 w  godz. od 9.00 11.00; 14.00-15.00 (tel. 13 46 46 085).     
Z projektem umowy można zapoznać się w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi ul. Traugutta 9, pok. nr 4.
Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1, w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9 oraz na stronie internetowej www.sanockasm.pl

SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Regulamin przetargu

Sanok, 18.03.2020 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniu 10.03.2020 roku w budynku przy ul. Traugutta 9 w Sanoku odbył się przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Sanoku, z przeznaczeniem na działalność handlową, biurową, usługową:
- lokal przy ul. Mickiewicza 6, pow. 78,50 m 2, którego cena wywoławcza netto wynosiła 20,00 zł/m 2,
- lokal przy ul. Traugutta 9, pow. 33,60 m 2, którego cena wywoławcza netto  wynosiła 35,00 zł/m 2,
w ustalonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.----------


Sanok, 11.12.2019 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na modernizację instalacji domofonowych w zasobach mieszkaniowych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku

1. Termin realizacji: 31-12-2020 r.
2. Zakres robót określono w  Regulaminie przetargu i w załączniku nr 2 (instalacje domofonowe w budynkach mieszkalnych SSM) .
3. Regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony www. sanockasm.pl.
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze ZGZM w Sanoku przy ul. Traugutta 9, tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 412 przy ul. Sienkiewicza 1.
6. Termin składania ofert upływa dnia 07-01-2020 r. o godz. 14.00.
7. Wadium w wysokości 10 tys. zł należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 07-01-2020 r. do godz.14.00  
8. Przetarg odbędzie się w dniu  08-01-2020 r. o godz. 9.00 w biurze  ZGZM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w Regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - dokument w formacie *.doc.
3. Instalacje domofonowe w budynkach mieszkalnych SSM
załącznik nr 2.
4. Wzór umowy - dokument w formacie *.doc.Sanok, 14.01.2020 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg ofertowy nieograniczony na: modernizację instalacji domofonowych w zasobach mieszkaniowych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku  został rozstrzygnięty w dniu 14.01.2020 r.
Wybrano ofertę złożoną przez: Firmę Handlowo-Usługową PD-SAT Piotr Drwięga, 38-500 Sanok, ul. Orzeszkowej 3.
Rozpoczęci prac planuje się  na luty bieżącego roku, dokładny termin realizacji w danym budynku zostanie podany w formie ogłoszenia wywieszonego przez Wykonawcę na klatce schodowej.
Termin zakończenia wszystkich robót planuje się na 31 grudzień 2020 r.


----------Sanok, 18.10.2019 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie chodników przy ul. Kochanowskiego 11,13, remoncie chodników i utwardzeniu powierzchni gruntu przy Al. Szwajcarii 2, utwardzeniu powierzchni gruntu przy ul. Sadowej 18d, i ul. Sadowej 34 w Sanoku.

1. Termin realizacji:   30.04.2020 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót i  regulaminie przetargu .
3. Regulamin przetargu i przedmiary robót można pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 6 lub telefonicznie tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia   29.10.2019 r. o godz. 14.00.
7. Wadium należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia  29.10.2019 r. do godz.14 00.
8. Przetarg odbędzie się w dniu  30.10.2019r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku, pokój nr 6.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.
4. Przedmiary i szkice sytuacyjne.
Lokalizacja 1
ul. Kochanowskiego 11,13  (przedmiar robót, szkic sytuacyjny)
Informujemy, że w zamieszczonych dokumentach przetargowych na remont chodn. i utw. powierzchni gruntu z dn. 18.10.2019 został wymieniony przedmiar na "remont chodników Kochanowskiego 11,13" w związku z błędnym  wyliczeniem w poz. 1.22 ilości   wyrównania istniejącej podbudowy zamiast 50,00 m3 powinno być 50,00 m2 x 0,05 = 2,50 m3

Lokalizacja 2
Al. Szwajcarii 2  (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
Lokalizacja 3
ul. Sadowa 18d   (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
Lokalizacja 4
ul. Sadowa 34     (przedmiar robót, szkic sytuacyjny)

Sanok, 7.11.2019 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na  wykonanie robót budowlanych  polegających na: remoncie chodników przy ul. Kochanowskiego 11,13, remoncie chodników i utwardzenie powierzchni gruntu przy Al. Szwajcarii 2, utwardzeniu powierzchni gruntu przy ul. Sadowej 18d i Sadowej 34 w Sanoku. Została wybrana oferta Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok, na łączną kwotę 97 487,60 zł /brutto/ słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem 60/100 złotych.


----------


Sanok, 30.09.2019 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

1. Termin realizacji: 30-03-2020r.
2. Zakres robót określono w  regulaminie przetargu i wykazie stolarki do wymiany (załącznik nr 3) .
3. Regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony www. sanockasm.pl.
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9, tel. (13) 46-46-165.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 412 przy ul. Sienkiewicza 1.
6. Termin składania ofert upływa dnia 15-10-2019 r. o godz. 14.00.
7. Wadium należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 15.10.2019r. do godz.14.00.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 16.10. 2019 r. o godz. 11 00 w biurze  ZGZM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wykaz stolarki do wymiany.
4. Wzór umowy.


----------

Sanok, 23.10.2019 r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na  wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Została wybrana oferta Firmy Usługowy Zakład Eksploatacyjny „ABREM" S.C. A. Gierczak, G. Gierczak, ul. Langiewicza 6a, 38-500 Sanok,
- Zespół 1 na kwotę 57 503,60 zł /brutto/,
- Zespół 2 na kwotę 71 527,30 zł /brutto/
oraz Firmy P.U.P.H  ELTEX T.R, ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba

- Zespół 3 na kwotę 40 217,04 zł /brutto/. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego