- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia

Sanok, 11.12.2019 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na modernizację instalacji domofonowych w zasobach mieszkaniowych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku

1. Termin realizacji: 31-12-2020 r.
2. Zakres robót określono w  Regulaminie przetargu i w załączniku nr 2 (instalacje domofonowe w budynkach mieszkalnych SSM) .
3. Regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony www. sanockasm.pl.
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze ZGZM w Sanoku przy ul. Traugutta 9, tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 412 przy ul. Sienkiewicza 1.
6. Termin składania ofert upływa dnia 07-01-2020 r. o godz. 14.00.
7. Wadium w wysokości 10 tys. zł należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 07-01-2020 r. do godz.14.00  
8. Przetarg odbędzie się w dniu  08-01-2020 r. o godz. 9.00 w biurze  ZGZM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w Regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - dokument w formacie *.doc.
3. Instalacje domofonowe w budynkach mieszkalnych SSM
załącznik nr 2.
4. Wzór umowy - dokument w formacie *.doc.


----------


Sanok, 22.11.2019 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.

1.  Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy przeznaczony na działalność handlowo-usługowo-biurową w budynku:
ul. Mickiewicza 6 - parter - powierzchnia  78,50 m2
cena wywoławcza miesięcznej stawki za najem 1 m2 - 21,00 zł netto,
cena wywoławcza najmu -  1 648,50 zł/m-c netto,
‒ wadium (cena wywoławcza najmu plus obowiązujący podatek VAT)
2 028,00 zł,
termin najmu
po zatwierdzeniu przez Zarząd SSM wyniku przetargu.
2. Cena wywoławcza najmu zawiera podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka obowiązujące w 2019r.
3. Cena wywoławcza najmu nie zawiera podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad  i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
4. Cena wywoławcza najmu nie obejmuje opłat komunalnych (wod.-kan., wywóz nieczystości) oraz opłat za centralne ogrzewanie i energię elektryczną.
5. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 09-12-2019 r. do godz. 12.00.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 10-12-2019 r. o godz. 11.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9.
7. Lokal można obejrzeć od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administracją osiedla Słowackiego w godz. od 9.00
11.00; 13.30-14.30  (tel. 13 46 42 115).
8. Ze wzorem umowy można zapoznać się w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi ul. Traugutta 9, pok. nr 4 lub na stronie internetowej spółdzielni www.sanockasm.pl
9. Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1, w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9 oraz na stronie internetowej spółdzielni.
10. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Regulamin przetargu


Sanok, 19.12.2019 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU
na najem lokalu użytkowego
usytuowanego w budynku nr 6 przy  ul. Mickiewicza o powierzchni użytkowej 78,50 m 2.W związku z przeprowadzonym w dniu 10.12.2019 r. przetargiem nieograniczonym otwartym na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 6 przy ul. Mickiewicza o powierzchni użytkowej 78,50 m 2  informujemy, że przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak oferentów na najem omawianego lokalu użytkowego.

Po bezskutecznych dwóch postępowaniach przetargowych Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza, że istnieje możliwość najmu omawianego lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlową, biurową, usługową na pisemny wniosek zainteresowanej najmem strony, w formie negocjacji stawki czynszu najmu.


----------

Sanok, 5.11.2019 r.

OGŁOSZENIE

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 43,60 m2, położonego na czwartym piętrze w budynku przy ul. Armii Krajowej 12/43 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 152 600,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 27.11.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, w Dziale członkowsko-mieszkaniowym (pokój nr 315, III piętro).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 15.260,00 zł. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni NR 92 1020 2980 0000 2002 0002 6047 do dnia 26.11.2019 r. do godz. 10.00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone przelewem w dniu 27.11.2019 r. na wskazane konto bankowe.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale członkowsko-mieszkaniowym (pokój nr 315, III piętro) Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.
Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Sanok, 25.10.2019 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.

Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe przeznaczone na działalność handlowo-usługowo-biurową w budynku:
ul. Mickiewicza 6 (os. Słowackiego-Centrum) - piwnica- powierzchnia  56,00 m 2
‒ cena wywoławcza miesięcznej stawki za najem 1 m 2
11,00 zł netto,
cena wywoławcza najmu -  616,00 zł/m-c netto,
‒ wadium (cena wywoławcza najmu plus obowiązujący podatek VAT) - 758,00 zł
termin najmu
po przetargu.
ul. Mickiewicza 6 (os. Słowackiego-Centrum)  - parter - powierzchnia  78,50 m 2
cena wywoławcza miesięcznej stawki za najem 1 m 2 - 25,00 zł netto,
cena wywoławcza najmu -  1 962,50 zł/m-c netto,
‒ wadium (cena wywoławcza najmu plus obowiązujący podatek VAT)
2 414,00 zł,
termin najmu
po przetargu.
Ceny wywoławcze najmu zawierają podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka obowiązujące w 2019 r.
Ceny wywoławcze najmu nie zawierają podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad  i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
Ceny wywoławcze najmu nie obejmują opłat komunalnych (wod.-kan., wywóz nieczystości) oraz opłat za centralne ogrzewanie i energię elektryczną.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 13-11-2019 r. do godz. 12.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 14-11-2019 r. o godz. 11.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9.
Lokale można obejrzeć od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administracją osiedla Słowackiego w godz. od 9.00
11.00, 13.30 - 14.30  (tel. 13 46 42 115).
Ze wzorem umowy można zapoznać się w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi ul. Traugutta 9, pok. nr 4 lub na stronie internetowej spółdzielni www.sanockasm.pl
Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1, w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9 oraz na stronie internetowej spółdzielni.
SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:
- Regulamin przetargu
- Wzór umowy


Sanok, 22.11.2019 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


W związku z przeprowadzonym w dniu 14-11-2019 r. przetargiem nieograniczonym otwartym na najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku nr 6 przy ul. Mickiewicza o powierzchniach użytkowych: 56,00 m 2 (piwnica) i 78,50 m 2 (parter) informujemy, że przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak oferentów na najem omawianych lokali użytkowych.

----------


Sanok, 18.10.2019 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie chodników przy ul. Kochanowskiego 11,13, remoncie chodników i utwardzeniu powierzchni gruntu przy Al. Szwajcarii 2, utwardzeniu powierzchni gruntu przy ul. Sadowej 18d, i ul. Sadowej 34 w Sanoku.

1. Termin realizacji:   30.04.2020 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót i  regulaminie przetargu .
3. Regulamin przetargu i przedmiary robót można pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 6 lub telefonicznie tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia   29.10.2019 r. o godz. 14.00.
7. Wadium należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia  29.10.2019 r. do godz.14 00.
8. Przetarg odbędzie się w dniu  30.10.2019r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku, pokój nr 6.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.
4. Przedmiary i szkice sytuacyjne.
Lokalizacja 1
ul. Kochanowskiego 11,13  (przedmiar robót, szkic sytuacyjny)
Informujemy, że w zamieszczonych dokumentach przetargowych na remont chodn. i utw. powierzchni gruntu z dn. 18.10.2019 został wymieniony przedmiar na "remont chodników Kochanowskiego 11,13" w związku z błędnym  wyliczeniem w poz. 1.22 ilości   wyrównania istniejącej podbudowy zamiast 50,00 m3 powinno być 50,00 m2 x 0,05 = 2,50 m3

Lokalizacja 2
Al. Szwajcarii 2  (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
Lokalizacja 3
ul. Sadowa 18d   (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
Lokalizacja 4
ul. Sadowa 34     (przedmiar robót, szkic sytuacyjny)

Sanok, 7.11.2019 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na  wykonanie robót budowlanych  polegających na: remoncie chodników przy ul. Kochanowskiego 11,13, remoncie chodników i utwardzenie powierzchni gruntu przy Al. Szwajcarii 2, utwardzeniu powierzchni gruntu przy ul. Sadowej 18d i Sadowej 34 w Sanoku. Została wybrana oferta Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok, na łączną kwotę 97 487,60 zł /brutto/ słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem 60/100 złotych.


----------


Sanok, 30.09.2019 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

1. Termin realizacji: 30-03-2020r.
2. Zakres robót określono w  regulaminie przetargu i wykazie stolarki do wymiany (załącznik nr 3) .
3. Regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony www. sanockasm.pl.
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9, tel. (13) 46-46-165.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 412 przy ul. Sienkiewicza 1.
6. Termin składania ofert upływa dnia 15-10-2019 r. o godz. 14.00.
7. Wadium należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 15.10.2019r. do godz.14.00.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 16.10. 2019 r. o godz. 11 00 w biurze  ZGZM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wykaz stolarki do wymiany.
4. Wzór umowy.


----------

Sanok, 23.10.2019 r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na  wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Została wybrana oferta Firmy Usługowy Zakład Eksploatacyjny „ABREM" S.C. A. Gierczak, G. Gierczak, ul. Langiewicza 6a, 38-500 Sanok,
- Zespół 1 na kwotę 57 503,60 zł /brutto/,
- Zespół 2 na kwotę 71 527,30 zł /brutto/
oraz Firmy P.U.P.H  ELTEX T.R, ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba

- Zespół 3 na kwotę 40 217,04 zł /brutto/.


Sanok, 7.08.2019 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie konserwacji drewnianych ław kominiarskich na dachach budynków mieszkalnych w Osiedlu Błonie i  Osiedlu Słowackiego  w Sanoku.

1. Regulamin przetargu, określający warunki szczegółowe, można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 12.08.2019r. w godz. 8 00-15 00.

2. Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 20.08.2019 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na wykonanie konserwacji drewnianych ław kominiarskich”

3. Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 20.08.2019r. do godz. 12 00.

4. Postępowanie przetargowe odbędzie się w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9 w dniu 21.08.2019r. o godz. 11 00.

5. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Sanok, 28.08.2019 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGUPrzetarg ofertowy na wykonanie konserwacji ław kominiarskich na dachach budynków mieszkalnych SSM rozstrzygnięty w dniu 26.08.2019 r.
Wybrano ofertę złożoną przez:
- Zakład Remontowo - Budowlany Władysław Pałys, Bukowsko  103a, 38-505 Bukowsko na kwotę 52 498,00 zł brutto.


----------


Sanok, 23.07.2019 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na:: remoncie chodników przy ul. Sikorskiego 6a,8, remoncie chodników i utwardzenie powierzchni gruntu przy ul. Kościuszki 43, remoncie chodników przy ul. Jana Pawła II 31 abcde, utwardzeniu powierzchni gruntu przy ul. Dembowskiego 10  w Sanoku.
1. Termin realizacji: 30.11.2019 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót i  regulaminie przetargu.
3. Regulamin przetargu i przedmiary robót można pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Sienkiewicza 1 pok. 313 lub telefonicznie tel. 13 464 21 29.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412 (Sekretariat).
6. Termin składania ofert upływa dnia   31.07.2019 r. o godz. 10.00.
7. Wadium należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 31.07.2019 r. do godz.10.00.
8. Przetarg odbędzie się w dniu  31.07.2019 r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1.  Regulamin przetargu.
2.  Formularz ofertowy.
3.  Wzór umowy.
4. Przedmiary i szkice sytuacyjne.
Lokalizacja 1
ul. Sikorskiego 6a,8  ( przedmiar robót,  szkic sytuacyjny)
Lokalizacja 2
ul. Kościuszki 43 ( przedmiar robót,  szkic sytuacyjny),
Lokalizacja 3
ul. Jana Pawła II 31 abcde  ( przedmiar robót,  szkic sytuacyjny),
Lokalizacja 4
ul. Dembowskiego 10 ( przedmiar robót,  szkic sytuacyjny)

Sanok 31.07.2019 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Roztrzygnięto przetarg ofertowy nieograniczony na  wykonanie robót  budowlanych  polegających na: remoncie chodników przy ul. Sikorskiego 6a,8, remoncie chodników i utwardzenie powierzchni gruntu przy ul. Kościuszki 43, remoncie chodników przy ul. Jana Pawła II 31 abcde, utwardzeniu powierzchni gruntu przy ul. Dembowskiego 10  w Sanoku. Została wybrana oferta Firmy Budowlano-Transportowej „STALFRED" Alfred Szmyd, Stróże Małe 32, 38-500 Sanok, na łączną kwotę 158 114,04 zł /brutto/ słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto czternaście  04/100 złotych/.


----------Sanok, 7.05.2019 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 38,60 m 2, położonego na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Sadowej 34/21 w Sanoku. Cenę wywoławczą mieszkania ustala się na kwotę 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2019 r. o godz. 11 00 w siedzibie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Sienkiewicza 1, w Dziale członkowsko-mieszkaniowym (pokój nr 315, III piętro).
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 11.000,00 zł. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 92 1020 2980 0000 2002 0002 6047 do dnia 26.05.2019 r. do godz. 10 00. Kwota wadium wliczana jest w cenę ustaloną w przetargu. W przypadku nie wpłacenia kwoty ustalonej w przetargu w wyznaczonym przez Zarząd terminie, osoba wygrywająca przetarg traci prawo do wymienionego mieszkania a wpłacone wadium przepada. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone przelewem w dniu 27.05.2019 r. na wskazane konto bankowe.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu określa regulamin przetargu, który znajduje się w Dziale członkowsko-mieszkaniowym (pokój nr 315, III piętro) Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1.
Równocześnie Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


----------


Sanok, 3.04.2019 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.

Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe przeznaczone na działalność handlowo-usługowo-biurową w budynku:
ul. Mickiewicza 6 w Sanoku (os. Słowackiego-Centrum) piwnica - powierzchnia  56,00 m2
‒ cena wywoławcza miesięcznej stawki za najem 1 m2
11,00 zł netto,
cena wywoławcza najmu -  616,00 zł/m-c netto,
‒ wadium (cena wywoławcza najmu plus obowiązujący podatek VAT) - 758,00 zł
termin najmu
po przetargu.
ul. Traugutta 9 w Sanoku (os. Traugutta I,II) parter - powierzchnia  45,80 m2
cena wywoławcza miesięcznej stawki za najem 1 m 2 - 32,00 zł netto,
cena wywoławcza najmu -  1 466,00 zł/m-c netto,
‒ wadium (cena wywoławcza najmu plus obowiązujący podatek VAT)
1 803,00 zł,
termin najmu
02-05-2019 r.
Ceny wywoławcze najmu zawierają podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka obowiązujące w 2019r.
Ceny wywoławcze najmu nie zawierają podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad  i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
Ceny wywoławcze najmu nie obejmują opłat komunalnych (wod.-kan., wywóz nieczystości) oraz opłat za centralne ogrzewanie i energię elektryczną.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 15-04-2019 r. do godz. 12.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 16-04-2019 r. o godz. 11.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9.
Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administracją osiedla: lokal  ul. Mickiewicza 6 w  godz. od 9.00
11.00; 13.30 - 14.30  (tel. 13 46 42 115), lokal ul. Traugutta 9 w  godz. od 9.00 11.00; 14.00-15.00 (tel. 13 46 46 085).     
Z projektem umowy można zapoznać się w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi ul. Traugutta 9, pok. nr 4.
Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1, w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9 oraz na stronie internetowej www.sanockasm.pl

SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu

Sanok, 9.05.2019 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGUW związku z przeprowadzonym w dniu 16-04-2019 r. przetargiem nieograniczonym otwartym na najem lokali użytkowych: w piwnicy budynku nr 6 przy ul. Mickiewicza o powierzchni użytkowej 56,00 m 2 oraz  na parterze  budynku nr 9 przy ul. Traugutta o powierzchni użytkowej 45,80 m 2  informujemy, że przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak oferentów na najem omawianych lokali użytkowych.----------Sanok, 15.03.2019 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynkach Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku wyszczególnionych w załączniku do regulaminu przetargu.
Regulamin przetargu, określający warunki szczegółowe, można uzyskać w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1 od dnia 15.03.2019 r.
Ofertę sporządzoną zgodnie z regulaminem przetargu w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Przetarg na malowanie klatek schodowych, nie otwierać do dnia 27-03-2019 r. do godziny 11.30" należy składać w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 do dnia 26.03.2019 r. do godziny 15.00.
Wadium, którego wysokość określają warunki szczegółowe regulaminu przetargu należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP o/SANOK
34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 26.03.2019 r. do godziny 14.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 27.03.2019 r. o godz. 11.30 w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu
Załącznik do Regulaminu przetargu

Sanok, 11.04.2019 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Przetarg na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych SSM został rozstrzygnięty w dniu 5.04.2019r.
Wybrano ofertę złożoną przez KAN-SYSTEM Łukasz Zając, ul. Żeromskiego 3, 38-400 Krosno.


----------


Sanok, 13.03.2019 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budwlanych polegających na:: remoncie chodników przy ul. Kochanowskiego 18,20,28, ul. Kochanowskiego 34,38,40,42 oraz remoncie chodników i utwardzenie powierzchni gruntu przy ul. Kochanowskiego 16, 18, 20, Ogrodowa 13 w Sanoku.
1. Termin realizacji: 01.07.2019 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót i  regulaminie przetargu.
3. Regulamin przetargu i przedmiary robót można odebrać od dnia  14-03-2019 r. w siedzibie zamawiającego pokój 412 lub pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pok. 313 lub telefonicznie tel. 13 464 21 29.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia  21-03-2019 r. o godz. 10.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu  21-03-2019 r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
Regulamin przetargu
.
Formularz ofertowy.
Wzór umowy.
Przedmiary i Szkice sytuacyjne:
Lokalizacja 1
ul. Kochanowskiego 18, 20, 28  (przedmiar robót, szkic sytuacyjny)
Lokalizacja 2
ul. Kochanowskiego 34, 38, 40, 42  (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
Lokalizacja 3
remont chodników i utwardzenie powierzchni gruntu przy ul. Kochanowskiego 16, 18, 20, Ogrodowa 13 w Sanoku. (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),

Sanok, 3.04.2019 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Przetarg nieograniczony ofertowy na  wykonanie robót budowlanych  polegających na: remoncie chodników przy ul. Kochanowskiego 18,20,28, ul. Kochanowskiego 34,38,40,42 oraz remoncie chodników i utwardzenie powierzchni gruntu przy ul. Kochanowskiego 16,18,20, Ogrodowa 13 w Sanoku. Została wybrana oferta Firmy Budowlano-Transportowej „STALFRED" Alfred Szmyd, Stróże Małe 32, 38-500 Sanok, na łączną kwotę 214 815,98 zł /brutto/ słownie: dwieście czternaście tysięcy osiemset piętnaście 98/100 złotych/.


----------


Sanok, 7.03.2019 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.

Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe przeznaczone na działalność handlowo-usługowo-biurową w budynku:
ul. Mickiewicza 6 w Sanoku (os. Słowackiego-Centrum) - piwnica - powierzchnia  56,00 m2
‒ cena najmu 1 m2
13,00 zł za m2/m-c netto,
cena wywoławcza miesięcznego czynszu - 728,00 zł netto,
‒ wadium (cena wywoławcza czynszu plus obowiązujący podatek VAT) - 896,00 zł
termin najmu
po przetargu.
ul. Traugutta 9 w Sanoku (os. Traugutta I,II) - parter - powierzchnia  45,80 m2
cena najmu 1 m2  - 36,50 zł za m2/m-c netto,
cena wywoławcza miesięcznego czynszu -  1 671,70 zł netto,
‒ wadium (cena wywoławcza czynszu plus obowiązujący podatek VAT)
2 056,00 zł,
termin najmu
02-05-2019 r.
Ceny wywoławcze najmu zawierają podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka obowiązujące w 2019 r.
Ceny wywoławcze najmu nie zawierają podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad  i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
Ceny wywoławcze najmu nie obejmują opłat komunalnych (wod.-kan., wywóz nieczystości) oraz opłat za centralne ogrzewanie i energię elektryczną.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 25-03-2019 r. do godz. 12.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 26-03-2019 r. o godz. 11.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9.
Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administracją osiedla: lokal  ul. Mickiewicza 6 w  godz. od 9.00
11.00; 13.30-14. 30  (tel. 13 46 42 115), lokal ul. Traugutta 9 w  godz. od 9.00 11.00; 14.00-15.00 (tel. 13 46 46 085).     
Z projektem umowy można zapoznać się w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi ul. Traugutta 9, pok. nr 4.
Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1, w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9 oraz na stronie internetowej www.sanockasm.pl
SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Regulamin przetargu


Sanok, 3.04.2019 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


W związku z przeprowadzonym w dniu 26-03-2019 r. przetargiem nieograniczonym otwartym na najem lokali użytkowych: w piwnicy budynku nr 6 przy ul. Mickiewicza o powierzchni użytkowej 56,00 m 2 oraz  na parterze  budynku nr 9 przy ul. Traugutta o powierzchni użytkowej 45,80 m 2  informujemy, że przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak oferentów na najem omawianych lokali użytkowych.


----------


Sanok, 8.02.2019 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy przeznaczony na działalność handlowo-usługowo-biurową w budynku:
ul. Mickiewicza 6 w Sanoku (os. Słowackiego-Centrum) - piwnica- powierzchnia  56,00 m2
‒ cena najmu 1 m2
15,00 zł za m2/m-c netto,
cena wywoławcza miesięcznego czynszu -  840,00 zł netto,
‒ wadium (cena wywoławcza czynszu plus obowiązujący podatek VAT) - 1 033,00 zł,
termin najmu od 01-03-2019 r.
Cena wywoławcza najmu zawiera podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka obowiązujące w 2019 r.
Cena wywoławcza nie obejmuje podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
Cena wywoławcza najmu nie obejmuje opłat komunalnych (wod.-kan., wywóz nieczystości) oraz opłat za centralne ogrzewanie i energię elektryczną.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 25-02-2019 r. do godz. 12.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 26-02-2019 r. o godz. 11.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9.
Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administracją osiedla w  godz. od 9.00
11.00; 13.30-14.30  (tel. 13 46 42 115).          
Z projektem umowy można zapoznać się w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi ul. Traugutta 9, pok. nr 4.
Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1, w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9 oraz na stronie internetowej www.sanockasm.pl
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu


Sanok, 28.02.2019 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


W związku z przeprowadzonym w dniu 26-02-2019 r. przetargiem nieograniczonym otwartym na najem lokalu użytkowego usytuowanego w piwnicy budynku nr 6 przy ul. Mickiewicza o powierzchni użytkowej 56,00 m2  informujemy, że przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak oferentów na najem omawianego lokalu użytkowego.


----------


Sanok, 28.01.2019 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy przeznaczony na działalność handlowo-usługowo-biurową w budynku:
ul. Mickiewicza 6 w Sanoku (os. Słowackiego-Centrum) - piwnica- powierzchnia  56,00 m 2,
‒ cena najmu 1 m 2
18,00 zł za m 2/m-c netto,
cena wywoławcza miesięcznego czynszu - 1 008,00 zł netto,
‒ wadium 1240,00 zł,
termin najmu od 01-03-2019 r.
Cena wywoławcza najmu zawiera podatki i opłaty na rzecz Miasta Sanoka obowiązujące w 2019 r.
Cena wywoławcza nie obejmuje podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
Cena wywoławcza najmu nie obejmuje opłat komunalnych (wod.-kan., wywóz nieczystości) oraz opłat za centralne ogrzewanie i energię elektryczną.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 30-01-2019 r. do godz. 12 00.
Przetarg odbędzie się w dniu 31-01-2019 r. o godz. 11 00 w biurze Zakładu Gospodarki     Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9.
Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administracją osiedla w  godz. od 9 00
11 00; 13.30-14.30  (tel. 13 46 42 115).          
Z projektem umowy można zapoznać się w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi ul. Traugutta 9, pok. nr 4.
Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie, który jest do wglądu w sekretariacie SSM Sanok, ul. Sienkiewicza 1, w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM Sanok, ul. Traugutta 9 oraz na stronie internetowej www.sanockasm.pl
SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Sanok, 4.02.2019 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

W związku z przeprowadzonym w dniu 31-01-2019 r. przetargiem nieograniczonym otwartym na najem lokalu użytkowego usytuowanego w piwnicy budynku nr 6 przy ul. Mickiewicza o powierzchni użytkowej 56,00 m 2  informujemy, że przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak oferentów na najem omawianego lokalu użytkowego.----------
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego