- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia

Sanok, 27.11.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony licytacja na najem lokali użytkowych znajdujących się w zasobach SSM.


Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SSM www.sanockasm.pl i na tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1.
Przedmiotem przetargu jest najem lokali użytkowych zlokalizowanych w pawilonach handlowo-usługowych w Sanoku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub biurowej:
poz. 1. ul. Traugutta 11  
I piętro - powierzchnia  35,71 m 2
          stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 20,00 zł netto
          wadium: 714,00 zł
Termin: po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd SSM.

poz. 2.
ul. Traugutta 9 I piętro - powierzchnia 103,70 m 2
          stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 20,00 zł netto
          wadium: 2 074,00 zł
Termin: po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd SSM.

poz. 3.
ul. Traugutta 9 parter - powierzchnia 72,20 m 2
          stawka wywoławcza za najem 1 m 2 –
35,00 zł netto
          wadium: 2 527,00 zł
Termin: po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd SSM.
poz. 4.
ul. Cegielniana 34a suterena - powierzchnia 202,90 m 2
          stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 7,00 zł netto
          wadium: 1 420,00 zł

Termin: po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd SSM.
poz. 5.
ul. Traugutta 9 parter - powierzchnia 34,00 m 2
          stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 47,00 zł netto
          wadium: 1 598,00 zł

Termin: od stycznia 2024 r.
poz. 6.
ul. Błonie 1   parter - powierzchnia  174,45 m 2
          stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 39,50 zł netto
          wadium: 6 891,00 zł
Termin: od lutego 2024 r.

2. Stawki za najem zawierają podatki i opłaty na rzecz Gminy Miasta Sanoka obowiązujące w 2023 r.
3. Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg stawki wywoławczej za najem 1 m2 powierzchni użytkowej, zaokrąglone do pełnych złotych.

4. Dodatkowe opłaty: media.
5. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 13-12-2023 r. do godz. 14.00.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 14-12-2023 r. o godz. 11.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
7. Szczegółowe warunki określono w regulaminie przetargu .
8. Regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej SSM: lt www.sanockasm.pl (załączniki).
9. Informacji o przetargu udziela ZGZM SSM ul. Traugutta 9 w Sanoku, tel. (13) 46-46-696.
10. Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administratorem osiedla:                  
- w  godz. od 9.00
11.00; 14.00-15.00  - tel. 13 464 60 85 lokale w budynku Traugutta 9, Traugutta 11, Cegielniana 34a;
- w  godz. od 9.00
11.00; 14.00-15.00  - tel. 13 464 22 95 lokal w budynku Błonie 1.
11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
12. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:
Regulamin przetargu

Wzór umowy najmu

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

----------


Sanok, 10.08.2023r.  

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ofertowym  na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu i remoncie budynku usługowego przy ul. Traugutta 11 w Sanoku.
1. Termin wykonania robót do: 30.11.2023 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarze robót i  regulaminie przetargu .
3. Regulamin przetargu i przedmiar robót można pobrać z naszej strony http://sanockasm.pl/oglosz.html (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 3 lub telefonicznie tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółdzielni, pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 24.08.2023r. o godz. 9:00.
7. Wadium przetargowe na całość robót w kwocie 5 000,00 zł należy wpłacić w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 24.08.2023r. do godz. 9:00 .
8. Przetarg odbędzie się w dniu 24.08.2023 r. o godz. 11:00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku - pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.
4. Przedmiar robót.

----------


Sanok, 01.08.2023r.  

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ofertowym  na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie: nawierzchni parkingów przy ul. Kochanowskiego 25 i przy ul. Ogrodowej 21 w Sanoku.
1. Termin wykonania robót: 31.12.2023 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót, szkicach sytuacyjnych  i  regulaminie przetargu .
3. Regulamin przetargu, szkice sytuacyjne  i przedmiary robót można pobrać z naszej strony http://sanockasm.pl/oglosz.html (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 3 lub telefonicznie tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółdzielni, pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2023 r. o godz. 9:00.
7. Wadium przetargowe na całość robót w kwocie 6 000,00 zł lub w przypadku złożenia oferty na mniejszy zakres, dla lokalizacji przy ul. Kochanowskiego 25 w wysokości  5 000,00 zł, a dla lokalizacji przy ul. Ogrodowej 21 w wysokości 1 000,00 zł., należy wpłacić w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 11.08.2023 r. do godz. 9:00.
8. Przetarg odbędzie się w dniu  11.08.2023 r. o godz. 11:00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku - pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.

3. Wzór umowy.
4. Przedmiary i szkice sytuacyjne.
Lokalizacja 1
ul. Kochanowskiego 25 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny)
Lokalizacja 2
ul. Ogrodowa 21 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny).


Sanok,  lipiec 2023 r.


INFORMACJA O WOLNYCH LOKALACH DO WYNAJĘCIA

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Sienkiewicza 1; 38-500 Sanok informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe:

- ul. Traugutta 11 - pawilon handlowo - usługowy, I piętro - pow. 35,71 m2
- proponowana stawka za 1 m 2 - 19,90 zł netto, dodatkowo media.

Termin: lokal wolny -  najem po podpisaniu umowy.

- ul. Cegielniana 34a - lokal w budynku mieszkalnym - suterena - pow. 202,90 m2  
- proponowana stawka za 1 m 2 - 7,00 zł netto, dodatkowo media.

Termin: lokal wolny -  najem po podpisaniu umowy.


Stawki za najem są stawkami netto (bez podatku VAT).

Prosimy o składanie ofert:
-
pocztą na adres - Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 1, 38-500 Sanok
- elektronicznie - adres poczty elektronicznej -  sanocka_sm@polandmail.net, kontakt.sanockasm@gmail.com  lub zgz@op.pl
- poprzez pozostawienie korespondencji w Sekretariacie SSM ul.Sienkiewicza 1 (IV piętro) lub w biurze ZGZM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.

Szczegółowe informacje o lokalu do wynajęcia można uzyskać telefonicznie pod numerem 13 464 66 96.

----------

                                                                                                         

Sanok, 20.07.2023 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ofertowym na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej 68 w Sanoku.
1. Termin wykonania robót: 31.12.2023 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarze robót i  regulaminie przetargu .
3. Regulamin przetargu i przedmiary robót można pobrać ze strony Spółdzielni http://sanockasm.pl/oglosz.html (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 3 lub telefonicznie tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółdzielni, pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia   10.08.2023 r. o godz. 14.00.
7. Wadium przetargowe na całość robót w kwocie 2 000,00 zł należy wpłacić w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332
do dnia 10.08.2023 r. do godz. 14.00 .
8. Przetarg odbędzie się w dniu  11.08.2023 r. o godz. 10.00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku - pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Przedmiar robót.
4. Wzór umowy.


----------
Sanok,  czerwiec 2023 r.


INFORMACJA O WOLNYCH LOKALACH DO WYNAJĘCIA


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Sienkiewicza 1; 38-500 Sanok informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe:

- ul. Traugutta 11 - pawilon handlowo - usługowy, I piętro - pow. 35,71 m2 - proponowana stawka za 1 m2 - 19,90 zł netto, dodatkowo media.
Termin: lokal wolny -  najem po podpisaniu umowy.

-  ul. Traugutta 11 - pawilon handlowo - usługowy, I piętro - 27,36 m2 - proponowana stawka za 1 m2 - 19,90 zł netto, dodatkowo media.
Termin: lokal wolny -  najem po podpisaniu umowy.

- ul. Cegielniana 34a - lokal w budynku mieszkalnym - suterena - pow. 202,90 m2  proponowana stawka za 1 m2 - 7,00 zł netto, dodatkowo media.
Termin: lokal wolny -  najem po podpisaniu umowy.

Stawki za najem są stawkami netto (bez podatku VAT).

Prosimy o składanie ofert:
• pocztą na adres - Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 1, 38-500 Sanok
• elektronicznie - adres poczty elektronicznej -  sanocka_sm@polandmail.net lub zgz@op.pl
• poprzez pozostawienie korespondencji w Sekretariacie SSM ul.Sienkiewicza 1 (IV piętro) lub w biurze ZGZM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.

Szczegółowe informacje o lokalu do wynajęcia można uzyskać telefonicznie pod numerem 13 464 66 96.----------Sanok, 28.04.2023 r.

Rada Nadzorcza
Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku
Ogłasza
KONKURS
Na stanowisko
PREZESA ZARZĄDU
Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku
Wymagania stawiane kandydatowi:
1. posiada wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, prawniczym lub technicznym,
2. posiada co najmniej 4-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania na stanowisko kierownicze, menadżerskie lub prowadzenia działalności na własny rachunek,
3. korzysta w pełni z praw publicznych,
4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
5. nie był skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa i przestępstwa karno-skarbowe,
6. posiada dobry stan zdrowia,
7. posiada pełną dyspozycyjność
8. jest członkiem Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Sanoku,
Ponadto wskazane jest, aby kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu spełniał dodatkowe (nieformalne) wymagania z zakresu wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji jak:
1. znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w oparciu o Prawo Spółdzielcze, Statut Spółdzielni i ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych,
2. doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej.
3. doświadczenie w zarządzaniu i eksploatacji zasobów mieszkaniowych. - doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami pracowników, oraz wiedza z zakresu prawa pracy,
4. dobra znajomość obsługi programów komputerowych.

Oferty należy złożyć pisemnie  w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej” w terminie do dnia 16 maja 2023 r. do godz. 14.00, w sekretariacie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku.
Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który zawiera informacje jakie dokumenty powinny być przedłożone w ofercie i zasady wyboru kandydata przez Radę Nadzorczą znajduje się pod ogłoszeniem.
Wszystkie wątpliwości dotyczące Regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza.
Rada Nadzorcza zastrzega, że może w każdym czasie, bez podania przyczyny zakończyć konkurs, bez wyłonienia kandydata na funkcję Prezesa Zarządu.
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej


----------


Sanok, kwiecień 2023 r.


INFORMACJA O WOLNYCH LOKALACH DO WYNAJĘCIA

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Sienkiewicza 1; 38-500 Sanok informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe:

- ul. Traugutta 11 - pawilon handlowo - usługowy, I piętro - pow. 35,71 m2 - proponowana stawka za 1 m 2 - 19,90 zł netto, dodatkowo media.
Termin: lokal wolny -  najem po podpisaniu umowy.

-  
ul. Traugutta 11 - pawilon handlowo - usługowy, I piętro - 27,36 m2 - proponowana stawka za 1 m 2 - 19,90 zł netto, dodatkowo media.
Termin: lokal wolny -  najem po podpisaniu umowy.

- ul. Cegielniana 34a - lokal w budynku mieszkalnym - suterena - pow. 202,90 m2  proponowana stawka za 1 m 2 - 7,00 zł netto, dodatkowo media.
Termin: lokal wolny -  najem po podpisaniu umowy.

-  ul. Staszica 18 - pawilon handlowo - usługowy, parter - pow. 88,16 m2 - proponowana stawka za 1 m 2 - 29,60 zł netto, dodatkowo media.
Termin: lokal wolny -  najem po podpisaniu umowy.

Stawki za najem są stawkami netto (bez podatku VAT).

Prosimy o składanie ofert:
-
pocztą na adres - Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 1, 38-500 Sanok
- elektronicznie - adres poczty elektronicznej -  sanocka_sm@polandmail.net, kontakt.sanockasm@gmail.com  lub
- poprzez pozostawienie korespondencji w Sekretariacie SSM ul.Sienkiewicza 1 (IV piętro) lub w biurze ZGZM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.

Szczegółowe informacje o lokalu do wynajęcia można uzyskać telefonicznie pod numerem 13 464 66 96.


----------


Sanok. 5.04.2023 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym ofertowym na  wymianę ław kominiarskich w zasobach mieszkaniowych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku

1. Termin realizacji: 31.10.2023 r.
2. Zakres robót określono w Regulaminie przetargu i wzorze umowy .
3. Regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać ze strony Spółdzielni: www. sanockasm.pl.
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze ZGZM w Sanoku przy ul. Traugutta 9, tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 412 przy ul. Sienkiewicza 1.
6. Termin składania ofert upływa dnia 18.04.2023 r. o godz. 9:00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu  18.04.2023 r. o godz. 11:00 w biurze  ZGZM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w Regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.

3. Wzór umowy.

Sanok, 26.04.2023 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg ofertowy ograniczony na wymianę ław kominiarskich w zasobach mieszkaniowych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku.


Została wybrana oferta Firmy „PROFIL" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiesław Kijowski z siedzibą 38-500 Sanok, ul. Okulickiego 8, na jednostkową wartości brutto wymiany 313,20 zł/mb /słownie: trzysta trzynaście złotych i dwadzieścia groszy/. Zakres robót będzie obejmował wymianę 630 mb ław w budynkach zlokalizowanych na Os. Błonie i Os. Słowackiego. Termin realizacji zadania do 30 października 2023 r., okres gwarancji 60 miesięcy.


----------


Sanok, 5.04.2023 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ofertowym na antykorozyjne malowanie dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku.
1. Termin realizacji: 30.11.2023 r.
2. Zakres robót określono w regulaminie przetargu i przedmiarze robót.
3. Regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony www. sanockasm.pl.
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9, tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku,  pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 18.04.2023 r. o godz. 9:00.
7. Wadium w kwocie 4 000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia  18.04.2023 r. do godz. 9:00.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2023 r. o godz. 10:00 w biurze ZGZM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Przedmiar robót.
4. Wzór umowy.


Sanok, 26.04.2023 r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na antykorozyjne malowanie dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych wyszczególnionych w formularzu ofertowym tj. przy: ul. Krzywa 1,3,5, ul. Krzywa 2,4,6, ul. Kościuszki 45, ul. Żołnierzy I AWP 9 i ul. Żołnierzy I AWP 13 w Sanoku, została wybrana oferta Firmy „MAT-MAL" Usługi Budowlane Mateusz Korzeniowski, 34-130 Brody 114 na łączną wartość: 159 128,20zł brutto. /słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia groszy brutto/

Termin realizacji: 30 listopada 2023 r, okres gwarancji: 60 miesięcy.

----------


Sanok, 13.02.2023r.  

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ofertowym  na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie: nawierzchni chodników przy ul. Sadowa 18b oraz przy ul. Kochanowskiego 2,4,6a,8,10,12 w Sanoku.
1. Termin wykonania robót: 31.10.2023 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót, szkicach sytuacyjnych  i  regulaminie przetargu .
3. Regulamin przetargu, szkice sytuacyjne  i przedmiary robót można pobrać z naszej strony http://sanockasm.pl/oglosz.html (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 3 lub telefonicznie tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółdzielni, pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia   27.02.2023 r. o godz. 14:00.
7. Wadium przetargowe na całość robót w kwocie 5 000,00 zł lub w przypadku złożenie oferty na mniejszy zakres, wadium na każdą wybraną lokalizację w kwocie po 2 500,00 zł należy wpłacić w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 27.02.2023r. do godz. 14:00 .
8. Przetarg odbędzie się w dniu  28.02.2023 r. o godz. 10:00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku - pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.
4. Przedmiary i szkice sytuacyjne.
Lokalizacja 1
ul. Sadowa 18b (przedmiar robót, szkic sytuacyjny)
Lokalizacja 2
ul. Kochanowskiego 2,4,6a,8,10,12 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny).

Sanok, 06.03.2023 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie: nawierzchni chodników przy ul. Sadowa 18b oraz przy ul. Kochanowskiego 2,4,6a,8,10,12 w Sanoku.

Została wybrana oferta:

- dla lokalizacji przy ul. Sadowa 18b
Firma Budowlano-Transportowa „STALFRED”  Alfred Szmyd,
38-500 Sanok, Stroże Małe 32
Wartość robót  103 430,26 zł brutto
Termin realizacji: 31 październik 2023r.   Okres gwarancji:  36 miesięcy

- dla lokalizacji ul. Kochanowskiego 2,4,6a,8,10,12
Firma Budowlano-Transportowa „STALFRED”  Alfred Szmyd,
38-500 Sanok, Stroże Małe 32
Wartość robót  164 917,75 zł brutto
Termin realizacji: 31 październik 2023r.   Okres gwarancji:  36 miesięcy


----------


Sanok, 06.02.2023 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ofertowym  na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej 68 w Sanoku.
1. Termin wykonania robót: 31.10.2023 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót, szkicach sytuacyjnych i regulaminie przetargu.
3.  Regulamin przetargu i przedmiary robót można pobrać ze strony Spółdzielni http://sanockasm.pl/oglosz.html (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 3 lub telefonicznie tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółdzielni, pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2023 r. o godz. 14:00.
7. Wadium przetargowe na całość robót w kwocie 2 000,00 zł należy wpłacić w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332
do dnia 20.02.2023 r. do godz. 14:00 .
8. Przetarg odbędzie się w dniu  21.02.2023 r. o godz. 10:00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku - pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Przedmiar robót.
4. Wzór umowy.


Sanok, 06.03.2023 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej 68 w Sanoku.
Przetarg został unieważniony zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu Przetargu, ponieważ do przetargu nie przystąpiło, co najmniej dwóch zakwalifikowanych oferentów.


----------

                                                                                                         
Sanok 06.02.2023r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku przy ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku.
1. Termin realizacji: 30.11.2023
r.
2. Zakres robót określono w Regulaminie przetargu.
3. Regulamin przetargu wraz załącznikami można pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 1 lub telefonicznie tel. 13 464
60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2023
r. o godz. 14:00.
7. Wadium na całość robót w kwocie 11500,00 zł lub na jeden z wybranych budynków w kwocie 500,00 zł należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia  20.02.2023
r. do godz. 14:00.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 21.02.2023
r. o godz. 9:00 w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku, pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1) Regulamin przetargu.
2) Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
3) „Wykaz budynków”- załącznik nr 2.
4) Wzór umowy.

Sanok, 03.03.2023r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku.

Dla budynków przy ul. Sadowa 14, ul. Sadowa 16, ul. ul. Sadowa 39, al. gen. Prugara-Ketlinga 6,8,10, ul. Zielona 41,
al. gen. Prugara-Ketlinga 12, al. gen. Prugara-Ketlinga 14,16, al. gen. Prugara-Ketlinga 18b, 18a, 20, 18, al. gen. Prugara-Ketlinga 24, al. Szwajcarii 2,6, al. Szwajcarii 8,10,12,14,16, al. Wojska Polskiego 34,36,38,40,42, ul. Zielona 28
w Sanoku.

Została wybrana oferta Firmy Zakład Remontowo Budowlany „ARTURO-BUD" Pałys Artur, 38-505 Bukowsko, Bukowsko 103A, na łączną kwotę 331 900,00 zł brutto, /słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych brutto/. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2023r., okres gwarancji 40 miesięcy.


Dla budynków przy ul. Armii Krajowej 14, ul. Armii Krajowej 18, ul. Armii Krajowej 20, ul. Kopernika 4, ul. Jana Pawła II 49, ul. Sobieskiego 14, ul. Stara 8,6,4 w Sanoku.
Została wybrana oferta Firmy Zakład Remontowo-Budowlany Władysław Pałys, 38-505 Bukowsko, Bukowsko 103A, na łączną kwotę 172 000,00 zł brutto /słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych brutto/. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2023r., okres gwarancji 40 miesięcy.

Dla budynków przy ul. Armii Krajowej 10, ul. Armii Krajowej 12, ul. Armii Krajowej 16, ul. Traugutta 17a (III kl.) w Sanoku.
Została wybrana oferta Firmy Usługowy Zakład Eksploatacyjny „ABREM" s.c. A. Gierczak, G. Gierczak, 38-500 Sanok, ul. Langiewicza 6a, na łączną kwotę 65 360,00 zł brutto /słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych brutto/. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2023r., okres gwarancji 36 miesięcy.----------


Sanok, 25.01.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony licytacja na najem lokali użytkowych znajdujących się w zasobach SSM.


Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SSM www.sanockasm.pl i na tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1. Przedmiotem przetargu jest najem lokali użytkowych zlokalizowanych w pawilonach handlowo-usługowych w Sanoku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub biurowej:
a) ul. Traugutta 9  
parter - powierzchnia  91,90 m 2
stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 29,60 zł netto
wadium: 2 720,00 zł
Termin: po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd SSM.

b) ul. Traugutta 9 parter - powierzchnia 72,20 m 2
stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 26,00 zł netto
wadium: 1 877,00 zł
Termin: po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd SSM.
c)
ul. Cegielniana 34a suterena - powierzchnia 202,90 m 2
stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 7,00 zł netto
wadium: 1 420,00 zł

Termin: po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd SSM.
d) ul. Traugutta 11
I piętro - powierzchnia 35,71 m 2
stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 19,90 zł netto
wadium: 711,00 zł

Termin: po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd SSM.
e) ul. Staszica 18   parter - powierzchnia 88,16 m 2
stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 29,60 zł netto
wadium: 2 610,00 zł

Termin: po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd SSM.   
2.
Stawki za najem zawierają podatki i opłaty na rzecz Gminy Miasta Sanoka obowiązujące w 2023 r.
3. Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg stawki wywoławczej za najem 1 m2 powierzchni użytkowej, zaokrąglone do pełnych złotych.

4. Dodatkowe opłaty: media.
5. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 14-02-2023 r. do godz. 14.00.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 15-02-2023 r. o godz. 11.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
7. Szczegółowe warunki określono w regulaminie przetargu.
8. Regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej SSM: www.sanockasm.pl (załączniki).
9. Informacji o przetargu udziela ZGZM SSM ul. Traugutta 9 w Sanoku, tel. 134646696.
10. Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administratorem osiedla: w  godz. od 9.00
11.00; 14.00-15.00  - tel. 134646085.
11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
12. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:

1) Regulamin przetargu.
2) Wzór umowy.
Sanok, 24  lutego2023 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

W dniu 15 lutego 2023 r. w biurze ZGZM przy ul. Traugutta 9 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony - licytacja na najem lokali użytkowych, będących własnością Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

ul. Traugutta 9 - parter - powierzchnia 91,90 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m2
29,60 zł  
ul. Traugutta 9 - parter
powierzchnia 72,20 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m2 26,00 zł
ul. Cegielniana 34 a - suterena - powierzchnia 202,90 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m2
7,00 zł
ul. Traugutta 11 I piętro - powierzchnia 35,71 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m2 19,90 zł  
ul. Staszica 18 - parter - powierzchnia 88,16 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m2
29,60 zł  

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – z powodu braku ofert.  


                                          

----------


Sanok, 14.12.2021 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym ofertowym na konserwację instalacji domofonowych w zasobach mieszkaniowych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku

1. Termin realizacji: na czas nieokreślony.
2. Zakres robót określono w Regulaminie przetargu, projekcie umowy i w załączniku nr 1 do umowy (instalacje domofonowe w budynkach mieszkalnych SSM) .
3.  Regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony www. sanockasm.pl.
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze ZGZM w Sanoku przy ul. Traugutta 9, tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 412 przy ul. Sienkiewicza 1.
6.  Termin składania ofert upływa dnia 27.12.2021 r. o godz. 14.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu  28.12.2021 r. o godz. 9.00 w biurze  ZGZM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w Regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Projekt umowy.
4. Wykaz lokali objętych konserwacją w 1 roku obowiązywania umowy  -załącznik nr 1.


Sanok, 04.01.2022 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg ofertowy ograniczony na wykonanie usługi w zakresie bieżącej konserwacji instalacji domofonowych w zasobach Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej została wybrana oferta Firmy Handlowo-Usługowej „PD-SAT” Piotr Drwięga, 38-500 Sanok, ul. Orzeszkowej 3.
Miesięczny jednostkowy koszt usługi wynosi 2,59 zł brutto dla 1 lokalu.


----------

Sanok, 13.12.2021 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ofertowym na antykorozyjne malowanie dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku.
1. Termin realizacji: 30.10.2022 r.
2. Zakres robót określono w  regulaminie przetargu i przedmiarze robót.
3.  Regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony www. sanockasm.pl.
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9, tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku,  pokój 412.
6.  Termin składania ofert upływa dnia   21.12.2021 r. o godz. 14.00.
7. Wadium na całość robót w kwocie 6 000,00 zł lub na jeden z wybranych zespołów budynków  w kwocie 3 000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia  10.12.2021 r. do godz. 14.00.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 22.12.2021r. o godz. 9 00 w biurze ZGZM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Przedmiar robót.
4. Wzór umowy.


Sanok, 27.12.2021r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na antykorozyjne malowanie dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych wyszczególnionych w formularzu ofertowym tj. przy: ul. Jasna 2, ul. Jasna 9, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1,2,3,4,4a,6,8,10,14, al. Szwajcarii 2,4,6, al. Szwajcarii 8,10,12,14,16, ul. Zielona 41, al. gen. Prugara-Ketlinga 6,8,10, al. gen. Prugara-Ketlinga 12 w Sanoku, została wybrana oferta Firmy „PICASSO" Tomasz Grad 36-065 Dynów, ul. Piłsudskiego 140 na kwoty:
dla Zespołu nr 1 - 116 046,00 zł /brutto/,
dla Zespołu nr 2 - 129 472,56 zł /brutto/.

Termin realizacji: 20 wrzesień 2022 r., okres gwarancji: 48 miesięcy.

----------

Sanok, 07. 12. 2021r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku przy ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Projekt budowlano - wykonawczy robót budowlanych wynikających z wymogów przeciwpożarowych dla budynku biurowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 1 i ul. Kościuszki 23 w Sanoku, wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim.
1. Termin realizacji: 30.06.2022
r.
2. Zakres robót określono w Regulaminie przetargu.
3. Regulamin przetargu można pobrać z naszej strony www. sanockasm.pl. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego
w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 3 lub telefonicznie tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie Spółdzielni, pokój 412 przy ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku.
6. Termin składania ofert upływa dnia   21.12.2021
r. o godz. 14:00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu  22.12.2021
r. o godz. 11:00 w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku, pokój nr 3.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1) Regulamin przetargu.
2) Formularz ofertowy.
3) Wzór umowy
4) Postanowienie - ul. Sienkiewicza 1.
5) Postanowienie – ul. Kościuszki 23.
6) Ekspertyza - ul. Sienkiewicza 1.
7) Ekspertyza - ul. Kościuszki 23.


Sanok, 27.12.2021 r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Projekt budowlano - wykonawczy robót budowlanych wynikających z wymogów przeciwpożarowych dla budynku biurowo-usługowego zlokalizowanego przy ul.  Sienkiewicza 1 i ul. Kościuszki 23 w Sanoku, wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, została wybrana oferta Firmy „Jerzy Gładysz PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE, 38-500 Sanok, ul. Rynek 12/9
na kwotę 42 500,00 zł

Termin realizacji: 20 czerwiec 2022 r.


----------


Sanok, 8 listopada 2021 r.

LOKALE DO WYNAJĘCIA

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Sienkiewicza 1; 38-500 Sanok informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe:
- ul. Traugutta 9 - pawilon handlowo - usługowy, parter -  pow. 90,90 m 2 - proponowana stawka za 1 m 2 - 25,00 zł netto + media
lokal wolny, najem po podpisaniu umowy,
- ul. Mickiewicza 6 - lokal w budynku mieszkalnym - suterena - pow. 11,20 m 2 - proponowana stawka za 1 m 2 - 11,00 zł netto + media
lokal wolny, najem po podpisaniu umowy,
- ul. Cegielniana 34 a - lokal w budynku mieszkalnym - suterena - pow. 202,90 m 2 - proponowana stawka za 1 m 2 - 7,00 zł netto + media - lokal wolny, najem po podpisaniu umowy,
- ul. Staszica 18  - pawilon handlowo - usługowy, I piętro -  pow. 17,35 m 2 - proponowana stawka za 1 m 2 - 11,00 zł netto + media -  prognozowany termin najmu lokalu od 1 grudnia 2021 r.
Do stawki najmu doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.

Prosimy o składanie ofert:
-
pocztą na adres - Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 1, 38-500 Sanok,
- elektronicznie - adres poczty elektronicznej - sanocka_sm@polandmail.net, kontakt.sanockasm@gmail.com lub zgz@op.pl ,
- w sekretariacie SSM ul. Sienkiewicza 1 (IV piętro) zachowując reżim sanitarny,
-
w biurze ZGZM ul. Traugutta 9 w Sanoku (pok. nr 4) zachowując reżim sanitarny.

Szczegółowe informacje o lokalach do wynajęcia można uzyskać telefonicznie pod numerem  13 464 66 96.


Sanok, 11.10.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony licytacja na najem lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach SSM.Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SSM www.sanockasm.pl i na tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1.
Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w pawilonie handlowo-usługowym w Sanoku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub biurowej:
- ul. Traugutta 9
parter - powierzchnia 91,90 m2
stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 25,00 zł netto
wadium: 2 298,00 zł
UWAGA: Lokal po remoncie, klimatyzowany, posiada system alarmowy, na wyposażeniu  stanowiska kasowe, stanowiące własność SSM z możliwością nabycia.  

2.
Stawka za najem zawiera podatki i opłaty na rzecz Gminy Miasta Sanoka obowiązujące w 2021 r.
3. Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg stawki wywoławczej za najem 1 m2  powierzchni użytkowej, zaokrąglone do pełnych złotych.

4.
Dodatkowe opłaty: media.
5. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 26.10.2021 r. do godz. 14.00.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2021 r. o godz. 10.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
7. Szczegółowe warunki określono w regulaminie przetargu .
8. Regulamin przetargu wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej SSM: www.sanockasm.pl  (załączniki).
9. Informacji o przetargu udziela ZGZM SSM ul. Traugutta 9 w Sanoku, tel. 13 464 66 96.
10. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administratorem osiedla w godz. od 9.00
11.00; 14.00-15.00 - tel. 13 464 60 85.
11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
12. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyny.Załączniki:

1) Regulamin przetargu.
2) Wzór umowy.
3) Fotografie poglądowe

Sanok, 5 listopada  2021 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


W dniu 27 października 2021 r. w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM ul. Traugutta 9 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego, będącego własnością Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
- ul. Traugutta 9 - parter - powierzchnia  91,90 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m 2 25,00 zł  
Przetarg na najem w/w lokalu został unieważniony z powodu braku oferentów.


----------


Sanok, 11.10.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony licytacja na najem lokali użytkowych znajdujących się w zasobach SSM.Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SSM www.sanockasm.pl i na tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1.
Przedmiotem przetargu jest najem lokali użytkowych zlokalizowanych w pawilonach handlowo-usługowych w Sanoku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub biurowej:
- ul. Staszica 18
I piętro - powierzchnia 17,35 m 2
stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 11,00 zł netto
wadium: 190,00 zł
Termin: najwcześniej po wydaniu lokalu przez obecnego Najemcę lub od 1 grudnia 2021 r.  

-
ul. Mickiewicza 6 suterena - powierzchnia 11,20 m 2
stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 11,00 zł netto
wadium: 123,00 zł

Termin: po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd SSM.
-
ul. Cegielniana 34a   suterena - powierzchnia  202,90 m 2
stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 7,00 zł netto
wadium: 1 420,00 zł

Termin: najwcześniej po wydaniu lokalu przez obecnego Najemcę lub od  2  listopada 2021 r.
2.
Stawki za najem zawierają podatki i opłaty na rzecz Gminy Miasta Sanoka obowiązujące w 2021 r.
3. Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg stawki wywoławczej za najem 1 m2 powierzchni użytkowej, zaokrąglone do pełnych złotych.

4.
Dodatkowe opłaty: media.
5. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 26.10.2021 r. do godz. 14.00.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2021 r. o godz. 11.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
7. Szczegółowe warunki określono w regulaminie przetargu .
8. Regulamin przetargu wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej SSM: www.sanockasm.pl (załączniki).
9. Informacji o przetargu udziela ZGZM SSM ul. Traugutta 9 w Sanoku, tel. 13 464 66 96.
10. Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administratorem osiedla:       
- lokale w budynkach: ul. Staszica 18, ul. Cegielniana 34 a - w  godz. od 9.00
11.00; 14.00-15.00 - tel. 13 464 60 85.
lokal w budynku ul. Mickiewicza 6 - w  godz. od.9 00
11.00; 13.30-14.30 - tel. 13 464 21 15.
11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
12. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyny.Załączniki:

1) Regulamin przetargu.
2) Wzór umowy.

Sanok, 5 listopada  2021 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

W dniu 27 października 2021 r. w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM ul. Traugutta 9 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na najem lokali użytkowych, będących własnością Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

1. ul. Staszica 18 - I piętro - powierzchnia  17,35 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m 2
11,00 zł  
2. ul. Mickiewicza 6 - suterena - powierzchnia  11,20 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m 2
11,00 zł
3.
ul. Cegielniana 34a - suterena - powierzchnia  202,90 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m 2 7,00 zł

Przetarg na najem w/w  lokali został unieważniony z powodu braku oferentów.


----------

Sanok, 04.10.2021r.  

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ofertowym  na wykonanie cięć korygująco-prześwietlających drzew i krzewów rosnących na terenach Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku.
1. Termin wykonania robót: w kolejnych sezonach począwszy od pierwszego sezonu z terminem od 16.10.2021r. do 28.02 2022 r.
2. Zakres robót określono w regulaminie przetargu .
3. Regulamin przetargu można pobrać z naszej strony http://sanockasm.pl/oglosz.html (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pokój 4 lub telefonicznie tel. 13 464 66 96.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółdzielni, pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2021 r. o godz. 9.00.
7. Wadium przetargowe na całość robót w kwocie 3000,00 zł należy wpłacić w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 13.10.2021 r. do godz. 9.00 .
8. Przetarg odbędzie się w dniu  13.10.2021 r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku - pokój 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.

Sanok, 25.10.2021r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Przetarg ofertowy nieograniczony na   wykonanie cięć korygująco-prześwietlających drzew i krzewów rosnących na terenach Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku.
Została wybrana oferta Firmy Archinatura Adam Zawadzki, z siedzibą ul. Kiczury 97, 38-500 Sanok NIP: 687-176-38-27 na łączną kwotę 139 000,00 zł /brutto/.

Termin wykonania robót: do końca lutego 2022 r., zgodnie z regulaminem przetargu.

----------Sanok, 8.09.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony licytacja na najem lokali użytkowych znajdujących się w zasobach SSM.Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SSM www.sanockasm.pl i na tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1. Przedmiotem przetargu jest najem lokali użytkowych zlokalizowanych w pawilonach handlowo-usługowych w Sanoku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub biurowej:
a) ul. Staszica 18
I piętro - powierzchnia 17,35 m 2
- stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 11,00 zł netto
- wadium: 190,00 zł
Termin: najwcześniej po wydaniu lokalu przez obecnego Najemcę lub od 1 grudnia 2021 r.  

b)
ul. Mickiewicza 6 suterena - powierzchnia 11,20 m 2
- stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 11,00 zł netto
- wadium: 123,00 zł

Termin: po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd SSM.
c) ul. Cegielniana 34a  
suterena - powierzchnia  202,90 m 2
- stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 7,00 zł netto
- wadium: 1 420,00 zł

Termin: najwcześniej po wydaniu lokalu przez obecnego Najemcę lub od 1 października 2021 r.
2.
Stawki za najem zawierają podatki i opłaty na rzecz Gminy Miasta Sanoka obowiązujące w 2021 r.
3. Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg stawki wywoławczej za najem 1 m2 powierzchni użytkowej, zaokrąglone do pełnych złotych.

4.
Dodatkowe opłaty: media.
5. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 28.09.2021 r. do godz. 14.00.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2021 r. o godz. 11.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
7. Szczegółowe warunki określono w regulaminie przetargu .
8. Regulamin przetargu wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej SSM: lt www.sanockasm.pl (załączniki).
9. Informacji o przetargu udziela ZGZM SSM ul. Traugutta 9 w Sanoku, tel. (13) 46-46-696.
10. Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administratorem osiedla:       
- lokale w budynkach: ul. Staszica 18, ul. Cegielniana 34 a - w  godz. od 9.00
11.00; 14.00-15.00 - tel. 13 464 60 85.
- lokal w budynku ul. Mickiewicza 6 - w  godz. od 9.00
11.00; 13.30-14.30 - tel. 13 464 21 15.
11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
12. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:

1) Regulamin przetargu.
2) Wzór umowy.


Sanok, 6.10.2021 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


W dniu 29 września 2021 r. w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM ul. Traugutta 9 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na najem lokali użytkowych, będących własnością Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
ul. Staszica 18 - I piętro - powierzchnia  17,35 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m 2 11,00 zł  
ul. Mickiewicza 6 - suterena - powierzchnia  11,20 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m 2
11,00 zł
ul. Cegielniana 34a - suterena - powierzchnia  202,90 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m 2 7,00 zł
Przetarg na najem w/w  lokali został unieważniony z powodu braku oferentów.


----------

Sanok, 8.09.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony licytacja na najem lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach SSM.Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SSM www.sanockasm.pl i na tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w pawilonie handlowo-usługowym w Sanoku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub biurowej:
a) ul. Traugutta 9
parter - powierzchnia 91,90 m2
- stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 25,00 zł netto
- wadium: 2 298,00 zł
UWAGA: Lokal po remoncie, klimatyzowany, posiada system alarmowy, na wyposażeniu  stanowiska kasowe, stanowiące własność SSM z możliwością nabycia.  

2. Stawka za najem zawiera podatki i opłaty na rzecz Gminy Miasta Sanoka obowiązujące w 2021 r.
3. Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg stawki wywoławczej za najem 1 m2  powierzchni użytkowej, zaokrąglone do pełnych złotych.

4.
Dodatkowe opłaty: media.
5. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 28.09.2021 r. do godz. 14.00.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2021 r. o godz. 10.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
7. Szczegółowe warunki określono w regulaminie przetargu .
8. Regulamin przetargu wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej SSM: www.sanockasm.pl  (załączniki).
9. Informacji o przetargu udziela ZGZM SSM ul. Traugutta 9 w Sanoku, tel. 13 464 66 96.
10. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administratorem osiedla w godz. od 9.00
11.00; 14.00-15.00 - tel. 13 464 60 85.
11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
12. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:

1) Regulamin przetargu.
2) Wzór umowy.
3) Fotografie poglądowe.

Sanok, 6.10.2021 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


W dniu 29 września 2021 r. w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM ul. Traugutta 9 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego, będącego własnością Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
ul. Traugutta 9 - parter - powierzchnia  91,90 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m2 25,00 zł  
Przetarg na najem w/w lokalu został unieważniony z powodu braku oferentów.


---------


Sanok, 07.09.2021 r.  

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ofertowym  na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 14 w Sanoku.
1. Termin wykonania robót: 31.12.2021 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarze robót, opisie robót budowlanych i regulaminie przetargu .
3.  Regulamin przetargu, opis robót budowlanych i przedmiar robót można pobrać z naszej strony http://sanockasm.pl/oglosz.html (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 3 lub telefonicznie tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółdzielni, pokój 412.
6.  Termin składania ofert upływa dnia 15.09.2021 r. o godz. 14.00.
7. Wadium przetargowe na całość robót w kwocie 5 000,00 zł należy wpłacić w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia  15.09.2021 r. do godz. 14.00 .
8. Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2021 r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku - pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.
4. Przedmiar robót.
5. Opis robót budowlanych.


Sanok, 22.09.2021r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego 14 w Sanoku.
Przetarg został unieważniony zgodnie z § 3 ust. 10.
Najniższa zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.----------


Sanok, 30.08.2021 r.  

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ofertowym  na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie: nawierzchni wewnętrznej drogi dojazdowej przy al. Prugara-Ketlinga 2, 4, al. Prugara-Ketlinga  6, 8, 10 oraz przy ul. Armii Krajowej 13, 17 w Sanoku.
1. Termin wykonania robót: 30.11.2021 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót, szkicach sytuacyjnych  i  regulaminie przetargu .
3. Regulamin przetargu, szkice sytuacyjne i przedmiary robót można pobrać z naszej strony http://sanockasm.pl/oglosz.html (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 3 lub telefonicznie tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółdzielni, pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 07.09.2021 r. o godz. 14.00.
7. Wadium przetargowe na całość robót w kwocie 2 000,00 zł lub w przypadku złożenie oferty na mniejszy zakres, wadium na każdą wybraną lokalizację w kwocie po 1 000,00 zł należy wpłacić w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia  07.09.2021 r. do godz. 14.00 .
8. Przetarg odbędzie się w dniu  08.09.2021 r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku - pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.
4. Przedmiary i szkice sytuacyjne.
Lokalizacja 1
al. gen. Prugara-Ketlinga 2,4, al. gen. Prugara-Ketlinga 6,8,10 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny)
Lokalizacja 2
ul. Armii Krajowej 13,17 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny).


Sanok, 22.09.2021r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie: nawierzchni wewnętrznej drogi dojazdowej przy al. Prugara-Ketlinga 2,4, al. Prugara-Ketlinga  6, 8, 10 oraz przy ul. Armii Krajowej 13, 17 w Sanoku.
Przetarg został unieważniony zgodnie z § 3 ust. 11 Regulaminu Przetargu, ponieważ do przetargu nie złożono żadnej oferty.


----------Sanok, 12.08.2021 r. .

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie malowania dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów SSM. Została wybrana oferta Firmy „PICASSO” Tomasz Grad ul. Piłsudskiego 140, 36-065 Dynów.
- dla Zespołu nr 1 (tj. budynków przy: ul. Kościuszki 41, ul. Kościuszki 43, ul. Jasna 3, ul. Stara 1,3,5, ul. Stara 8,6,4) na kwotę 131 445,37 zł /brutto/.
- dla Zespołu nr 2 (tj. budynków przy: ul. Kochanowskiego 28, ul. Kochanowskiego 34, 38a, 38, ul. Kochanowskiego 40, 40a, 42, ul. Błonie 16, 16a, 18, ul. Kochanowskiego 7, ul. Kochanowskiego 9, ul. Kochanowskiego 11, ul. Kochanowskiego 13, ul. Kochanowskiego 15, ul. Kochanowskiego 17, 17a, 19 na kwotę 166 224,96 zł /brutto/.

Termin realizacji: 29 listopada 2021 r., okres gwarancji: 48 miesięcy.

----------Sanok, 5.08.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony licytacja na najem lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach SSM.Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SSM www.sanockasm.pl i na tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1.
Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w pawilonie handlowo-usługowym w Sanoku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub biurowej:
a) ul. Traugutta 9
parter - powierzchnia 91,90 m 2
stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 29,90 zł netto
wadium: 2 748,00 zł
UWAGA: Lokal po remoncie, klimatyzowany, posiada system alarmowy, na wyposażeniu  stanowiska kasowe, stanowiące własność SSM z możliwością nabycia.  

2.
Stawka za najem zawiera podatki i opłaty na rzecz Gminy Miasta Sanoka obowiązujące w 2021 r.
3. Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg stawki wywoławczej za najem 1 m2  powierzchni użytkowej, zaokrąglone do pełnych złotych.

4.
Dodatkowe opłaty: media.
5. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 23.08.2021 r. do godz. 14.00.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 24-08-2021 r. o godz. 10 00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
7. Szczegółowe warunki określono w regulaminie przetargu .
8. Regulamin przetargu wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej SSM: www.sanockasm.pl  (załączniki).
9. Informacji o przetargu udziela ZGZM SSM ul. Traugutta 9 w Sanoku, tel. (13) 46-46-696.
10. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administratorem osiedla w godz. od 9.00
11.00; 14.00-15.00 - tel. 13 464 60 85.
10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
11. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Załączniki:

1) Regulamin przetargu.
2) Wzór umowy.
3) Fotografie poglądowe


Sanok, 26  sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

W dniu 24 sierpnia 2021 r. w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM ul. Traugutta 9 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego, będącego własnością Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

- ul. Traugutta 9 - parter - powierzchnia  91,90 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m2
29,90 zł  

Przetarg na najem w/w lokalu został unieważniony z powodu braku oferentów.


----------Sanok, 5.08.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony licytacja na najem lokali użytkowych znajdujących się w zasobach SSM.Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SSM www.sanockasm.pl i na tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1. Przedmiotem przetargu jest najem lokali użytkowych zlokalizowanych w pawilonach handlowo-usługowych w Sanoku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub biurowej:
a)  ul. Traugutta 11
I piętro - powierzchnia 27,36 m 2
stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 14,00 zł  netto
wadium: 383,00 zł
termin: po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd SSM.

b)
ul. Mickiewicza 6 suterena - powierzchnia 11,20 m 2
stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 13,60 zł netto
wadium: 152,00 zł

termin: po zatwierdzeniu wyniku postępowania przetargowego przez Zarząd SSM.

c) ul. Cegielniana 34a   suterena - powierzchnia  202,90 m 2
stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 7,00 zł netto
wadium: 1 420,00 zł

termin: najwcześniej po wydaniu lokalu przez obecnego Najemcę lub od 1 października 2021 r.
2. Stawki za najem zawierają podatki i opłaty na rzecz Gminy Miasta Sanoka obowiązujące w 2021 r.
3. Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg stawki wywoławczej za najem 1 m2 powierzchni użytkowej, zaokrąglone do pełnych złotych.

4. Dodatkowe opłaty: media.
5. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 23.08.2021 r. do godz. 14.00.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 24.08.2021 r. o godz. 11.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
7. Szczegółowe warunki określono w regulaminie przetargu .
8. Regulamin przetargu wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej SSM: www.sanockasm.pl (załączniki).
9. Informacji o przetargu udziela ZGZM SSM ul. Traugutta 9 w Sanoku, tel. (13) 46-46-696.
10. Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administratorem osiedla:       
- lokale w budynkach: ul. Cegielniana 34a, ul. Traugutta 11 - w  godz. od 9.00
11.00; 14.00-15.00 - tel. 13 464 60 85.
- lokal w budynku ul. Mickiewicza 6 - w  godz. od 9.00
11.00; 13.30-14.30 - tel. 13 464 21 15.
11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
12. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Załączniki:

1) Regulamin przetargu.
2) Wzór umowy.


Sanok, 26  sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

W dniu 24 sierpnia 2021 r. w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM ul. Traugutta 9 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na najem lokali użytkowych, będących własnością Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

- ul. Traugutta 11 - I piętro - powierzchnia  27,36 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m 2
14,00 zł  
- ul. Mickiewicza 6 - suterena - powierzchnia  11,20 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m 2
13,60 zł
-
ul. Cegielniana 34a - suterena - powierzchnia  202,90 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m 2 7,00 zł

Do licytacji na najem lokali przy ul. Mickiewicza 6, ul. Cegielniana 34a nie przystąpił żaden oferent.

Do licytacji na najem lokalu przy ul. Traugutta 11- I piętro - powierzchnia 27,36 m 2 przystąpiło dwóch oferentów. W wyniku licytacji ustalono stawkę netto za najem 1 m 2 w wysokości 16,50 zł. Termin najmu lokalu od 1 września 2021 r. Protokół z przetargu do wglądu w Zakładzie Gospodarki Zasobami SSM ul. Traugutta 9.  

----------

Sanok, 30.07.2021 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ofertowym na antykorozyjne malowanie dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku.
1. Termin realizacji: 30.11.2021 r.
2. Zakres robót określono w  regulaminie przetargu i przedmiarze robót.
3. Regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony www. sanockasm.pl.
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9, tel. 13 464 61 65.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia   10.08.2021 r. o godz. 14.00.
7. Wadium na całość robót w kwocie 6 000,00 zł lub na jeden z wybranych zespołów budynków w kwocie 3 000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia  10.08.2021 r. do godz. 14.00 .
8. Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2021 r. o godz. 11.00 w biurze ZGZM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Przedmiar robót.
4. Wzór umowy.

----------
Sanok, 19.07.2021r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ofertowym  na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie: chodników, drogi i placu przy ul. Stara 4, ul. Kościuszki 43 i placu przy ul. Kościuszki 45 w Sanoku..
1. Termin wykonania robót: 31.10.2021 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót, szkicach sytuacyjnych i regulaminie przetargu .
3. Regulamin przetargu, szkice sytuacyjne  i przedmiary robót można pobrać z naszej strony http://sanockasm.pl/oglosz.html (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 3 lub telefonicznie tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółdzielni, ul. Sienkiewicza 1 pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 03.08.2021 r. o godz. 14.00.
7. Wadium w kwocie 2 000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia  03.08.2021 r. do godz. 14.00.
8. Przetarg odbędzie się w dniu  04.08.2021 r. o godz. 10.00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku - pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.
4. Przedmiary i szkice sytuacyjne.
Lokalizacja 1
ul. Stara 4, ul. Kościuszki 43   (przedmiar robót, szkic sytuacyjny)
Lokalizacja 2
ul. Kościuszki 45 (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),


Sanok, 06.08.2021 r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie chodników, drogi i placu przy ul. Stara 4, ul. Kościuszki 43 i placu przy ul. Kościuszki 45 w Sanoku.
Została wybrana oferta Firmy Budowlano-Transportowej „STALFRED"  Alfred Szmyd  38-500 Sanok, Stroże Małe 32,
- dla lokalizacji przy ul. Starej 4, ul. Kościuszki 43 na kwotę 55 794,17 zł /brutto/
/słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery  17/100 złotych/.
Termin realizacji zadania do 30 października 2021r.
Okres gwarancji na wykonane roboty:  36 miesięcy.
- dla lokalizacji przy ul. Kościuszki 45 na kwotę 15 496,10 /brutto/
/słownie: piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć 10/100 złotych/.
Termin realizacji zadania do 30 października 2021r.
Okres gwarancji na wykonane roboty:  36 miesięcy.

----------Sanok, 12.07.2021 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony – licytacja na najem lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach SSM.


Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SSM www.sanockasm.pl i na tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w pawilonie handlowo-usługowym w Sanoku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub biurowej:
a) ul. Traugutta 9 – parter - powierzchnia 91,90 m2
• stawka wywoławcza za najem 1 m2 – 31,40 zł netto
• wadium: 2 886,00 zł
UWAGA: Lokal po remoncie, klimatyzowany, posiada system alarmowy, na wyposażeniu  stanowiska kasowe, stanowiące własność SSM z możliwością nabycia.  
2. Stawka za najem zawiera podatki i opłaty na rzecz Gminy Miasta Sanoka obowiązujące w 2021 r.
3. Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg stawki wywoławczej za najem 1 m2  powierzchni użytkowej, zaokrąglone do pełnych złotych.
4. Dodatkowe opłaty: media.
5. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 27.07.2021 r. do godz. 14.00.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2021 r. o godz. 10.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
7. Szczegółowe warunki określono w regulaminie przetargu.
8. Regulamin przetargu wraz
z załącznikami można pobrać ze strony internetowej SSM: www.sanockasm.pl  (załączniki).
9. Informacji o przetargu udziela ZGZM SSM ul. Traugutta 9 w Sanoku, tel. 13 464
66 96.
10. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administratorem osiedla w godz. od 9
.00–11.00; 14.00-15.00  tel. 13 464 60 85.
11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
12.  SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Załączniki:
1) Regulamin przetargu.

2) Wzór umowy.
3) Fotografie poglądoweSanok, 4.08.2021 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

W dniu 28 lipca 2021 r. w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM ul. Traugutta 9 został przeprowadzony przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego, będącego własnością Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

ul. Traugutta 9 - parter - powierzchnia  91,90 m2 - minimalna stawka za najem 1 m2
31,40 zł  

Przetarg na najem w/w lokalu został unieważniony z powodu braku oferentów.-----------

Sanok, 12.07.2021 r.

OGŁOSZENIE


Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony – licytacja na najem lokali użytkowych znajdujących się w zasobach SSM.


Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SSM www.sanockasm.pl i na tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1. Przedmiotem przetargu jest najem lokali użytkowych zlokalizowanych w pawilonach handlowo-usługowych w Sanoku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub biurowej:
a) ul. Traugutta 11 – I piętro - powierzchnia 27,36 m2
• stawka wywoławcza za najem 1 m2 – 14,70 zł  netto
• wadium: 402,00 zł
b) ul. Traugutta 9 – I piętro - powierzchnia 13,32 m2
• stawka wywoławcza za najem 1 m2 – 12,80 zł netto
• wadium: 170,00 zł
c)  ul. Mickiewicza 6 – suterena - powierzchnia 11,20 m2
• stawka wywoławcza za najem 1 m2 – 14,30 zł  netto
• wadium: 160,00 zł
2. Stawki za najem zawierają podatki i opłaty na rzecz Gminy Miasta Sanoka obowiązujące w 2021 r.
3. Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg stawki wywoławczej za najem 1 m2  powierzchni użytkowej, zaokrąglone do pełnych złotych.
4. Dodatkowe opłaty: media.
5. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 27
.07.2021 r. do godz. 14.00.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 28
.07.2021 r. o godz. 11.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
7. Szczegółowe warunki określono w regulaminie przetargu.
8. Regulamin przetargu wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej SSM: www.sanockasm.pl (załączniki).
9. Informacji o przetargu udziela ZGZM SSM ul. Traugutta 9 w Sanoku, tel. 13 464
66 96.
10. Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administratorem osiedla:       
• lokale w budynkach: ul. Traugutta 9, ul. Traugutta 11 - w  godz. od 9
.00 – 11.00; 14.00-15.00 - tel. 13 464 60 85.
• lokal w budynku ul. Mickiewicza 6 - w  godz. od 9
.00 – 11.00; 13.30-14.30 - tel. 13 464 21 15.
11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
12. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Załączniki:
1) Regulamin przetargu.
2) Wzór umowy.Sanok, 4.08.2021 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

W dniu 28 lipca 2021 r. w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM ul. Traugutta 9 został przeprowadzony przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych, będących własnością Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

ul. Traugutta 11 - I piętro - powierzchnia  27,36 m2 - minimalna stawka za najem 1 m2
14,70 zł  
ul. Traugutta 9 - I piętro - powierzchnia 13,32 m2 - minimalna stawka za najem 1 m2
12,80 zł
ul. Mickiewicza 6 - suterena - powierzchnia  11,20 m2 - minimalna stawka za najem 1 m2
14,30 zł

Wpłynęła jedna oferta na najem lokalu ul. Traugutta 9 - I piętro - powierzchnia 13,32 m2, stawka netto za najem 1 m2 - 13,30 zł. Termin najmu lokalu od 6 sierpnia 2021 r. Protokół z przetargu do wglądu w Zakładzie Gospodarki Zasobami SSM ul. Traugutta 9.  ----------


Sanok, 10.06.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony licytacja na najem lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach SSM.Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SSM www.sanockasm.pl i na tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w pawilonie handlowo-usługowym w Sanoku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub biurowej:
a) ul. Traugutta 9
parter - powierzchnia 91,90 m 2
- stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 33,00 zł netto
- wadium:  3 033,00 zł

UWAGA: Lokal po remoncie, klimatyzowany, posiada system alarmowy, na wyposażeniu  stanowiska kasowe, stanowiące własność SSM z możliwością nabycia.  
2. Stawka za najem zawiera podatki i opłaty na rzecz Gminy Miasta Sanoka obowiązujące w 2021 r.
3. Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg stawki wywoławczej za najem 1 m2  powierzchni użytkowej, zaokrąglone do pełnych złotych.

4. Dodatkowe opłaty: media.
5. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 28.06.2021 r. do godz. 14.00.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2021 r. o godz. 10.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
7. Szczegółowe warunki określono w regulaminie przetargu .
8. Regulamin przetargu wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej SSM: www.sanockasm.pl  (załączniki).
9. Informacji o przetargu udziela ZGZM SSM ul. Traugutta 9 w Sanoku, tel. 13 464 66 96.
10. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administratorem osiedla w godz. od 9.00
11.00, 14.00 - 15.00 - tel. 13 464 60 85.     
11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
12.SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:

1) Regulamin przetargu.
2) Wzór umowy.
3) Fotografie poglądowe.

Sanok, 06.07.2021 r.

       INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


 Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniu 29.06.2021 roku w budynku przy ul. Traugutta 9 w Sanoku został przeprowadzony przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Sanoku, z przeznaczeniem na działalność handlową, biurową lub usługową.

Przetarg na najem w/w lokalu został unieważniony z powodu braku oferentów.

----------


Sanok, 10.06.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony licytacja na najem lokali użytkowych znajdujących się w zasobach SSM.


Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SSM www.sanockasm.pl i na tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1.
Przedmiotem przetargu jest najem lokali użytkowych zlokalizowanych w pawilonach handlowo-usługowych w Sanoku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub biurowej:
a) ul. Traugutta 11
I piętro - powierzchnia 27,36 m2
- stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 15,50 zł  netto
- wadium: 424,00 zł
b) ul. Traugutta 9
I piętro - powierzchnia 13,32 m2
- stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 13,50 zł netto
- wadium: 180,00 zł
c)
ul. Mickiewicza 6  suterena - powierzchnia  11,20 m2
- stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 15,00 zł netto
- wadium:  168,00 zł

2. Stawki za najem zawierają podatki i opłaty na rzecz Gminy Miasta Sanoka obowiązujące w 2021 r.
3. Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg stawki wywoławczej za najem 1 m2  powierzchni użytkowej, zaokrąglone do pełnych złotych.

4. Dodatkowe opłaty: media.
5. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 28-06-2021 r. do godz. 14.00.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 29-06-2021 r. o godz. 11.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
7. Szczegółowe warunki określono w regulaminie przetargu.
8. Regulamin przetargu wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej SSM: www.sanockasm.pl  (załączniki).
9. Informacji o przetargu udziela ZGZM SSM ul. Traugutta 9 w Sanoku, tel. 13 464 66 96.
10. Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administratorem osiedla:       
- lokale w budynkach: ul. Traugutta 9, ul. Traugutta 11 - w  godz. od 9.00
11.00; 14.00-15.00 - tel. 13 464 60 85.     
- lokal w budynku ul. Mickiewicza 6 - w  godz. od 9.00
11.00; 13.30 - 14.30 - tel. 13 464 61 15.
11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
12. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Załączniki:

1) Regulamin przetargu.
2) Wzór umowy.


Sanok, 06.07.2021 r.

       INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


 Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniu 29.06.2021 roku w budynku przy ul. Traugutta 9 w Sanoku został przeprowadzony przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Sanoku, z przeznaczeniem na działalność handlową, biurową lub usługową.

Przetarg na najem w/w lokalu został unieważniony z powodu braku oferentów.

----------


Sanok, 24.05.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony licytację na najem lokali użytkowych znajdujących się w zasobach SSM.Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SSM www.sanockasm.pl i na tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1.
Przedmiotem przetargu jest najem lokali użytkowych zlokalizowanych w pawilonach handlowo-usługowych w Sanoku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub biurowej:
a) ul. Traugutta 11
I piętro - powierzchnia 27,36 m 2
stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 15,50 zł  netto
wadium: 424,00 zł
b) ul. Traugutta 9
I piętro - powierzchnia 13,32 m 2
stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 13,50 zł netto
wadium: 180,00 zł
c) ul. Traugutta 9
parter - powierzchnia 91,90 m 2
stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 35,00 zł netto
wadium:  3 217,00 zł
UWAGA: Lokal po remoncie, klimatyzowany, posiada system alarmowy, na wyposażeniu  stanowiska kasowe, stanowiące własność SSM z możliwością nabycia.  

d) ul. Mickiewicza 6  suterena - powierzchnia  11,20 m 2
stawka wywoławcza za najem 1 m 2 – 15,00 zł netto
wadium:  168,00 zł

2.
Stawki za najem zawierają podatki i opłaty na rzecz Gminy Miasta Sanoka obowiązujące w 2021 r.
3. Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczone wg stawki wywoławczej za najem 1 m2 powierzchni użytkowej, zaokrąglone do pełnych złotych.

4.
Dodatkowe opłaty: media.
5. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 01.06.2021 r. do godz. 14.00.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 02.06.2021 r. o godz. 11.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku, pok. nr 3.
7. Szczegółowe warunki określono w regulaminie przetargu .
8. Regulamin przetargu wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej SSM: www.sanockasm.pl  (załączniki).
9. Informacji o przetargu udziela ZGZM SSM ul. Traugutta 9 w Sanoku, tel. 13 464 66 96.
10. Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administratorem osiedla:       
- lokale w budynkach ul. Traugutta 9, ul. Traugutta 11 - w  godz. od 9.00
11.00; 14.00-15.00 - tel. 13 464 60 85.     
- lokal w budynku ul. Mickiewicza 6 - w  godz. od 9.00
11.00; 13.30-14.30 - tel. 13 464 61 15.
11. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
12. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:

1) Regulamin przetargu.
2) Wzór umowy.Sanok, 07.06.2021 r.

       INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniu 02.06.2021 roku w budynku przy ul. Traugutta 9 w Sanoku został przeprowadzony przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Sanoku, z przeznaczeniem na działalność handlową, biurową lub usługową.
Przetarg na najem w/w lokali został unieważniony z powodu braku oferentów.


----------


Sanok, 12.05.2021 r.  

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ofertowym  na wykonanie robót budowlanych polegających na: wymianie stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

1. Termin realizacji: 31.10.2021r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót i  regulaminie przetargu .
3. Regulamin przetargu i przedmiary robót można pobrać ze strony internetowej SSM http://sanockasm.pl/oglosz.html. (załączniki)www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM przy ul. Traugutta 9 w Sanoku - pok. 1 lub telefonicznie tel. 13 464 61 65.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Sanoku przy ul. Sienkiewicza 1, w sekretariacie  Spółdzielni, pokój 412 (piętro IV).
6. Termin składania ofert upływa dnia   26.05.2021 r. o godz. 14.00.
7. Wadium w wysokości 3 000,00 zł na całość robót lub 1 000,00 zł na jeden z wybranych Zespołów należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP O/Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia   26.05.2021 r. do godz. 14.00  
8. Przetarg odbędzie się w dniu 27. 05. 2021 r. o godz. 11 00 w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku - pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Wzór umowy.
3. Formularz ofertowy.
4. Wykaz stolarki do wymiany.


Sanok, 31.05.2021 r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót budowlanych polegających na: wymianie stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla Zespołu budynków oznaczonych nr 1, nr 2 i nr 3, została wybrana oferta Firmy: Usługowy Zakład Eksploatacyjny „ABREM" s.c. A. Gierczak, G. Gierczak, 38-500 Sanok, ul. Langiewicza 6a.
Dla zespołu budynków nr 1 tj. ul. Kochanowskiego 7, ul. Kochanowskiego 9, ul. Kochanowskiego 11, ul. Kochanowskiego 13, ul. Kochanowskiego 17, 17a, ul. Kochanowskiego 19, na łączną kwotę 27038,34 zł /brutto/ słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści osiem 34/100 złotych/. Termin realizacji zadania do 31 października 2021 r. okres gwarancji: 60 miesięcy.
Dla zespołu budynków nr 2 tj. ul. Kochanowskiego 16, ul. Kochanowskiego 18, ul. Kochanowskiego 20, ul. Kochanowskiego 28, ul. Kochanowskiego 30, ul. Kochanowskiego 32, na łączną kwotę 36682,54 zł /brutto/ słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa 54/100 złotych/. Termin realizacji zadania do 31 października 2021 r. okres gwarancji: 60 miesięcy.
Dla zespołu budynków nr 3 tj. ul. Ogrodowa 13, ul. Ogrodowa 15, ul. Ogrodowa 17, ul. Ogrodowa 19, ul. Ogrodowa 21, ul. na łączną kwotę 25776,92 zł /brutto/ słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć 92/100 złotych/. Termin realizacji zadania do 31 października 2021 r. okres gwarancji: 60 miesięcy.


----------


Sanok, 12.05.2021r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym ofertowym na wykonanie robót budowlanych polegających na: budowie parkingu przy Al. Wojska Polskiego w Sanoku.
1. Termin realizacji: 30.09.2021r.
2. Zakres robót określono w przedmiarze robót, szkicu sytuacyjnym  i regulaminie przetargu.
3. Regulamin przetargu, szkic sytuacyjny, projekt budowlany i przedmiar robót można pobrać ze strony internetowej http://sanockasm.pl/oglosz.html. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego
w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 3 lub telefonicznie tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Sienkiewicza 1 w sekretariacie Spółdzielni, pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa w dniu 26.05.2021
r. o godz. 14.00.
7. Wadium w kwocie 5 tys. zł  należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia  26.05.2021
r. do godz. 14.00 .
8. Przetarg odbędzie się w dniu  27.05.2021
r. o godz. 10.00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku - pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.
4. Przedmiar robót.
5. Szkic sytuacyjny.

Sanok, 31.05.2021 r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót budowlanych polegających na: budowie parkingu przy Al. Wojska Polskiego w Sanoku.
Została wybrana oferta Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59, na kwotę 152554,07 /brutto/ /słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysięce pięćset pięćdziesiąt cztery 7/100 złotych złotych/. Termin realizacji zadania do 30 września 2021 r. Okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

----------


Sanok, 05.05.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych znajdujących się w zasobach SSM.


Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SSM www.sanockasm.pl i na tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe przeznaczone na działalność handlowo-usługowo-biurową w pawilonach handlowo-usługowych w Sanoku:
1) ul. Traugutta 11
I piętro - powierzchnia 27,36 m2
minimalna stawka za najem 1 m 2
15,50 zł
wadium: 400,00 zł
2) ul. Mickiewicza 6
suterena powierzchnia 11,20 m2
minimalna stawka za najem 1 m 2
15,00 zł
wadium: 170,00 zł
3) ul. Traugutta 9
I piętro - powierzchnia 13,32 m2
minimalna stawka za najem 1 m 2
13,50 zł
wadium: 180,00 zł
4) ul. Traugutta 9
parter - powierzchni 91,90 m2
minimalna stawka za najem 1 m 2
35,00 zł
wadium:  3 000,00 zł
Stawki za najem są stawkami netto (bez podatku VAT).

Stawki za najem zawierają podatki i opłaty na rzecz Gminy Miasta Sanoka obowiązujące w 2021 r.
Dodatkowe opłaty: media.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 17.05.2021 r. do godz. 14.00.

Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.05.2021 r. o godz. 11.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku, pok. nr 3.
Szczegółowe warunki określono w regulaminie przetargu .
Regulamin przetargu wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej SSM: www.sanockasm.pl  (załączniki).
Informacji o przetargu udziela ZGZM SSM ul. Traugutta 9 w Sanoku, tel. (13) 46-46-696.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego,  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku,  pokój 412.
Termin składania ofert upływa dnia   17.05.2021r. o godz. 14. 00
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Najem lokalu SSM, o pow………..m 2 " i „Nie otwierać koperty przed dniem 18.05.2021 r. godz. 11 00",
Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administracją osiedla  w  godz. od 9 00
11 00; 14 00-15 00 (tel. 13 46 46 085).     
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyny.Załączniki:

1) Regulamin przetargu.
2) Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
3) Wzór umowy.


Sanok, 20.05.2021 r.

       INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniu 18.05.2021 r. w budynku przy ul. Traugutta 9 w Sanoku został przeprowadzony przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Sanoku, z przeznaczeniem na działalność handlową, biurową lub usługową.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert.


----------

Sanok, 16.03.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych znajdujących się w zasobach SSM.Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SSM www.sanockasm.pl i na tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1. Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe przeznaczone na działalność handlowo-usługowo-biurową w pawilonach handlowo-usługowych w Sanoku:
a) ul. Traugutta 11
I piętro - powierzchnia 27,36 m 2
minimalna stawka za najem 1 m 2
15,50 zł
wadium: 400,00 zł
b) ul. Traugutta 11
I piętro powierzchnia 35,71 m 2
minimalna stawka za najem 1 m 2
17,50 zł
wadium:  600,00 zł
c) ul. Traugutta 9
I piętro - powierzchnia 13,32 m 2
minimalna stawka za najem 1 m 2
13,50 zł
wadium: 180,00 zł
d) ul. Traugutta 9
parter - powierzchni 91,90 m 2
minimalna stawka za najem 1 m 2
35,00 zł
wadium:  3 000,00 zł
2. Stawki za najem są stawkami netto (bez podatku VAT).

3. Stawki za najem zawierają podatki i opłaty na rzecz Gminy Miasta Sanoka obowiązujące w 2021 r.
4. Dodatkowe opłaty: media.
5. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 27.04.2021 r. do godz. 14.00.
6. Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.04.2021 r. o godz. 11.00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku, pok. nr 3.
7. Szczegółowe warunki określono w regulaminie przetargu .
8. Regulamin przetargu wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej SSM: www.sanockasm.pl  (załączniki).
9. Informacji o przetargu udziela ZGZM SSM ul. Traugutta 9 w Sanoku, tel. (13) 46-46-696.
10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego,  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku,  pokój 412.
11. Termin składania ofert upływa dnia   27.04.2021 r. o godz. 14.00
12. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Najem lokalu SSM, o pow………..m 2 " i „Nie otwierać koperty przed dniem 28.04.2021 r. godz. 11.00".
13. Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administracją osiedla w godz. od 9.00
11.00; 14.00-15.00. Telefon do administracji 13 464 60 85.     
14. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
15. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyny.Załączniki:

1) Regulamin przetargu.
2) Formularz ofertowy -załącznik nr 1.
3) Wzór umowy.Sanok, 29-04-2021 r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


W dniu 28 kwietnia 2021 r. w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM ul. Traugutta 9 został przeprowadzony przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych, będących własnością Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

1. ul. Traugutta 11 - I piętro - powierzchnia 27,36 m 2 -  minimalna stawka za najem 1 m 2 - 15,50 zł
2.
ul. Traugutta 11 - I piętro - powierzchnia 35,71 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m 2 - 17,50 zł  
3.
ul. Traugutta 9 - I piętro - powierzchnia 13,32 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m 2 - 13,50 zł
4. ul. Traugutta 9 - parter - powierzchnia 91,90 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m 2 - 35,00 zł

Wpłynęła jedna oferta na najem lokalu ul. Traugutta 11- I piętro - powierzchnia 35,71 m 2, stawka netto za najem 1 m 2 - 17,50 zł. Termin najmu lokalu od 15 maja 2021 r. Protokół z przetargu do wglądu w Zakładzie Gospodarki Zasobami SSM ul. Traugutta 9.


----------Sanok, dnia 30.03.2021r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku ul. Sienkiewicza  ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych znajdujących się w zasobach SSM.Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej SSM www.sanockasm.pl i na tablicach ogłoszeń Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1. Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe przeznaczone na działalność handlowo-usługowo-biurową w pawilonach handlowo-usługowych w Sanoku:
a) ul. Traugutta 11
I piętro - powierzchnia 26,00 m 2
minimalna stawka za najem 1 m 2
15,50 zł
wadium: 400,00 zł
b) ul. Traugutta 11
I piętro - powierzchnia  35,71 m 2
minimalna stawka za najem 1 m 2
17,50 zł
wadium:  600,00 zł
c) ul. Traugutta 9
I piętro - powierzchnia 13,32 m 2
minimalna stawka za najem 1 m 2
13,50 zł
wadium: 180,00 zł
d) ul. Traugutta 9
parter - powierzchnia  91,90 m 2
minimalna stawka za najem 1 m 2
35,00 zł
wadium:  3 000,00 zł
2. Stawki za najem są stawkami netto (bez podatku VAT).

3. Stawki za najem zawierają podatki i opłaty na rzecz Gminy Miasta Sanoka obowiązujące w 2021 r.
4. Dodatkowe opłaty: media.
5. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto SSM: PKO BP S.A. O/Sanok 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332  do dnia 13.04.2021 r. do godz. 14.00.

6. Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.04.2021 r. o godz. 11 00 w biurze Zakładu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku, pok. nr 3.
7. Szczegółowe warunki określono w regulaminie przetargu .
8. Regulamin przetargu wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej SSM: www.sanockasm.pl  (załączniki).
9. Informacji o przetargu udziela ZGZM SSM ul. Traugutta 9 w Sanoku, tel. (13) 46-46-696.
10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego,  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku,  pokój 412.
11. Termin składania ofert upływa dnia   13.04.2021r. o godz. 14. 00
12. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Najem lokalu SSM, o pow………..m 2 " i „Nie otwierać koperty przed dniem 14.04.2021 r. godz. 11.00",
13. Lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administracją osiedla w godz. od 9.00
11.00; 14.00-15.00 tel. 13 46 46 085.     
14. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:

1) Regulamin przetargu.
2) Formularz ofertowy -załącznik nr 1.
3) Wzór umowy.


Sanok, 20.04.2021 r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

W dniu 14 kwietnia 2021 r. w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SSM ul. Traugutta 9 został przeprowadzony przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych, będących własnością Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
1. ul. Traugutta 11 - I piętro - powierzchnia 26,00 m 2 -  minimalna stawka za najem 1 m 2 - 15,50 zł,
2. ul. Traugutta 11 - I piętro - powierzchnia  35,71 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m 2 - 17,50 zł,  
3. ul. Traugutta 9 - I piętro - powierzchnia 13,32 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m 2 - 13,50 zł,
4. ul. Traugutta 9 - parter - powierzchnia  91,90 m 2 - minimalna stawka za najem 1 m 2 - 35,00 zł.


Wpłynęła jedna oferta na najem lokalu ul. Traugutta 11 I piętro powierzchnia 26,00 m2, stawka netto za najem 1 m2 15,50 zł. Termin najmu lokalu od 1 maja 2021 r. Protokół z przetargu do wglądu w Zakładzie Gospodarki Zasobami SSM ul. Traugutta 9.


----------Sanok 01. 03. 2021r.

OGŁOSZENIESanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku przy ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu  nieograniczonym ofertowym na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i instalacji wody zimnej, wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Cerkiewna 17 w Sanoku.
1. Termin realizacji: 30.08.2021 r.
2. Zakres robót określono w Regulaminie przetargu .
3. Regulamin przetargu wraz załącznikami można pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 1 lub telefonicznie tel. 13 464 61 65.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku,  pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 16.03.2021 r. o godz. 14.00.
7. Wadium w kwocie 3 000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 16.03.2021 r. do godz. 14.00 .
8. Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2021 r. o godz. 13.00 w biurze  ZGZM SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku, pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.


Załączniki:
1) Regulamin przetargu.
2) Formularz ofertowy.
3) Wzór umowy.
4) Przedmiar robót.
5) Projekt budowlany instalacji c.o.
6) Projekt budowlany instalacji c.c.w.u.  


Sanok, dn. 23.03.2021 r.  


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Przetarg nieograniczony ofertowy na   wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i instalacji wody zimnej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Cerkiewna 17 w Sanoku.

Została wybrana oferta Firmy Handlowo Usługowej INSTALFLEX Adam Kucharzyk, 33-180 Gromnik, Chojnik 130 - na kwotę: 161 995,21 zł. brutto /słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 21/100 zł./. Termin realizacji: 30 sierpień 2021 r., okres gwarancji: 60 miesięcy.----------Sanok 01. 03. 2021r.

OGŁOSZENIESanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku przy ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym  na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku.
1. Termin realizacji: 30.11.2021 r.
2. Zakres robót określono w Regulaminie przetargu.
3. Regulamin przetargu wraz załącznikami można pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 1 lub telefonicznie tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku,  pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 16.03.2021 r. o godz. 14.00.
7. Wadium na całość robót w kwocie 6 900,00 zł lub na jeden z wybranych budynków w kwocie 300,00 zł należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP Oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia  16.03.2021 r. do godz. 14.00 .
8. Przetarg odbędzie się w dniu  17.03.2021 r. o godz. 12.00 w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku, pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.


Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
3. Wykazu budynków”- załącznik nr 2.
4. Wzór umowy.

Sanok, 25.03.2021r.


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Przetarg nieograniczony ofertowy na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku.
- Dla budynków ul. Żołnierzy I AWP 7, ul. B. Joselewicza 12, ul. Zamkowa 13, ul. Zamkowa 15, ul. Rymanowska 1, ul. Jasna 9, ul. Jasna 2, ul. Kościuszki 41 została wybrana oferta Firmy „KAN SYSTEM” Łukasz Zając, 38-400 Krosno, ul. Stefana Żeromskiego 3 na łączną kwotę 147 000,00 zł brutto /słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych/. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2021r, okres gwarancji: 36 miesięcy.
- Dla budynków ul. Żołnierzy I AWP 3, ul. Żołnierzy I AWP 6, ul. Żołnierzy I AWP 8, ul. Żołnierzy I AWP 9, ul. Żołnierzy I AWP 10, ul. Żołnierzy I AWP 11, , ul. Żołnierzy I AWP 13, ul. Armii Krajowej 15, ul. Armii Krajowej 17 została wybrana oferta Firmy Zakład Remontowo-Budowlany Władysław Pałys, 38-505 Bukowsko, Bukowsko 103A, na łączną kwotę 153 150,00 zł brutto /słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych/. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2021r, okres gwarancji 48 miesięcy.
- Dla budynków ul. Langiewicza 3, ul. Śliwowa 1, ul. Sierakowskiego 9, ul. Jana Pawła II 53a została wybrana oferta Firmy Zakład Remontowo Budowlany „ARTURO-BUD” Pałys Artur, 38-505 Bukowsko, Bukowsko 103A, na łączną kwotę 141 900,00 zł brutto /słownie: sto czterdzieści jeden
tysięcy dziewięćset złotych/. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2021r, okres gwarancji 48 miesięcy.
- Dla budynków ul. Langiewicza 5, ul. Langiewicza 7 została wybrana oferta Firmy Usługowy Zakład Eksploatacyjny s.c. „ABREM” A. Gierczak G. Gierczak 38-500 Sanok, ul Langiewicza 6a na łączną kwotę 53 700,00 zł brutto /słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych/.
Termin realizacji zadania do 30 listopada 2021r, okres gwarancji 36 miesięcy.----------


Sanok, 24. 02. 2021r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku przy ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym – licytacji na dzierżawę części działki nr ewid 344/69 przy ul. Langiewicza w Sanoku.
1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części działki o pow. 280 m2, nr ewid
. 344/69 przy ul. Langiewicza obręb Wójtowstwo w Sanoku, z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność handlową lub usługową.
1) dzierżawiona część działki zabudowana jest budynkiem przeznaczonym do rozbiórki lub remontu, których koszt poniesie Dzierżawca,
2) działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej,
3) działka znajduje się w obszarze posiadającym możliwość podłączenia energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
2. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 1000,00 zł netto. Podatek od towarów i usług będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
3. Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w porozumieniu z administratorem osiedla Traugutta I,II:  w godz. od 7
.00 -15.00 (tel. 13 464 60 85).  
4. Gwarantowany minimalny okres dzierżawy - 20 lat.
5. Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie przetargu i wzorze umowy, które można pobrać z naszej strony internetowej www.sanockasm.pl (załączniki).
6. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze ZGZM SSM
w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 3 lub telefonicznie tel. 13 464 60 45.
7. Wadium w wysokości 1050,00 zł  należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia  08.03.2021
r., do godz. 14 00 .
8. Przetarg odbędzie się w dniu  09.03.2021
r. o godz. 12.00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku, pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1) Regulamin przetargu.
2) Wzór umowy.
3) Załącznik nr 2 do umowy


Sanok, 15-03-2021 r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony w formie licytacji  na  dzierżawę części działki o pow. 280,00 m 2,  nr ewid. 344/69 przy ul. Langiewicza w Sanoku.
Została wybrana oferta „Jadczyszyn" Sp. z o.o. ul. Stróżowska 3, 38-500 Sanok miesięczny czynsz  dzierżawy  wynosi 1 050,00 zł netto /słownie: jeden tys. pięćdziesiąt złotych/.----------


Sanok, 28. 12. 2020 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku przy ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym  na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Projekt budowlano - wykonawczy przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Kościuszki 25, montażu zbiorników oraz dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody do celów przeciwpożarowych w budynku użytkowym przy ul. Sienkiewicza 1, Kościuszki 23, 25 w Sanoku..

1. Termin realizacji: 30.06.2021 r.
2. Zakres robót określono w Regulaminie przetargu.
3. Regulamin przetargu można pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 1 lub telefonicznie tel. 13 464 61 65.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie Spółdzielni, pokój 412 przy ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku.
6. Termin składania ofert upływa dnia   20.01.2021 r. o godz. 14.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu  21.01.2021 r. o godz. 11.00 w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku, pokój nr 3.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1) Regulamin przetargu.
2) Formularz ofertowy.


Sanok, 01.02.2021r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Projekt budowlano - wykonawczy przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Kościuszki 25, montażu zbiorników oraz dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody do celów przeciwpożarowych w budynku użytkowym przy ul. Sienkiewicza 1, Kościuszki 23, 25 w Sanoku.
Przetarg został unieważniony zgodnie z § 3 ust. 11 Regulaminu Przetargu, ponieważ do przetargu nie przystąpiło, co najmniej dwóch oferentów zakwalifikowanych do przetargu.


----------


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego