- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia

Sanok, 28. 12. 2020 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku przy ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym  na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Projekt budowlano - wykonawczy przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Kościuszki 25, montażu zbiorników oraz dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody do celów przeciwpożarowych w budynku użytkowym przy ul. Sienkiewicza 1, Kościuszki 23, 25 w Sanoku..

1. Termin realizacji: 30.06.2021 r.
2. Zakres robót określono w Regulaminie przetargu.
3. Regulamin przetargu można pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 1 lub telefonicznie tel. 13 464 61 65.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie Spółdzielni, pokój 412 przy ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku.
6. Termin składania ofert upływa dnia   20.01.2021 r. o godz. 14.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu  21.01.2021 r. o godz. 11.00 w biurze ZGZM SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku, pokój nr 3.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1) Regulamin przetargu.
2) Formularz ofertowy.


----------

Sanok, 21.10.2020 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie chodników przy ul. Kochanowskiego 16, 18, 28, 30, ul. Ogrodowa 13, 15, 17  w Sanoku.
1. Termin realizacji: 31.05.2021 r.

2. Zakres robót określono w przedmiarze robót, szkicu sytuacyjnym i regulaminie przetargu.
3. Regulamin przetargu, szkic sytuacyjny  i przedmiar robót można pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 3 lub telefonicznie tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółdzielni, pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 03.11.2020 r. o godz. 14.00.

7. Wadium należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 03.11.2020 r. do godz. 14.00 .
8. Przetarg odbędzie się w dniu 04.11.2020 r. o godz. 10.00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku - pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.
4. Przedmiar robót.
5. Szkic sytuacyjny.

----------

Sanok, 18.08.2020r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie chodników, drogi, placów i miejsc postojowych przy Al. gen. Prugara-Ketlinga 14, 16 i Al. Gen. Prugara-Ketlinga 18, 20, 18a, 18b w Sanoku.

1. Termin realizacji: 31.12.2020 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarze robót, szkicu sytuacyjnym  i regulaminie przetargu.
3. Regulamin przetargu, szkic sytuacyjny  i przedmiar robót można pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego
w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 3 lub telefonicznie tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółdzielni, pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 25.08.2020
r. o godz. 14.00.
7. Wadium należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia  25. 08. 2020r. do godz. 14
.00 .
8. Przetarg odbędzie się w dniu  26.08 2020
r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku - pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.
4. Przedmiar robót.
5. Szkic sytuacyjny.Sanok, 27.08.2020 r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie chodników, drogi, placów i miejsc postojowych przy al. gen. Prugara-Ketlinga 14,16 i al. gen. Prugara-Ketlinga 18,20,18a,18b w Sanoku.
Została wybrana oferta Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59, na kwotę 213 559,81 zł /brutto/ /słownie: dwieście trzynaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć  81/100 złotych/. Termin realizacji zadania do 31 grudnia 2020 r. Okres gwarancji na wykonane roboty:  36 miesięcy.

----------Sanok, 07.08.2020 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku przy ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym  na wykonanie przebudowy  poziomej instalacji centralnego ogrzewania wraz z jej termoregulacją w budynku wielorodzinnym przy ul. Sobieskiego 18 w Sanoku.

1. Termin realizacji: 30.06.2021 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarze robót i projekcie wykonawczym.
3. Regulamin przetargu, przedmiar robót, projekt wykonawczy, wzór umowy można pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającegow Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 1 lub telefonicznie tel. 13 464 61 65.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie, pokój 412.
6.  Termin składania ofert upływa dnia 25.08.2020 r. o godz. 14.00.
7. Wadium należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 25.08.2020 r. do godz. 14.00 .

8. Przetarg odbędzie się w dniu  26.08.2020 r. o godz. 12.00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku, pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1) Regulamin przetargu,
2) Formularz ofertowy,
3) Wzór umowy,
4) Przedmiar robót,
5) Projekt wykonawczy.


Sanok, 27.08.2020 r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie przebudowy poziomej instalacji centralnego ogrzewania wraz z jej termoregulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sobieskiego 18 w Sanoku.
Została wybrana oferta Firmy Handlowo Usługowej INSTALFLEX Adam Kucharzyk, 33-180 Gromnik, Chojnik 130, na kwotę 80 664,72 zł /brutto/ /słownie: osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery  72/100 złotych/. Termin realizacji zadania do 30 czerwiec 2021 r. Okres gwarancji na wykonane roboty:  60 miesięcy.


----------


Sanok, 7.07.2020 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na antykorozyjne malowanie dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku.
1. Termin realizacji: 30.11.2020 r.
2. Zakres robót określono w  regulaminie przetargu i przedmiarze robót (załącznik nr 1) .
3. Regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony www. sanockasm.pl.
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9, tel. 13 464 61 65.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 412 przy ul. Sienkiewicza 1  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 1 .
6. Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2020 r. o godz. 14:00.
7. Wadium należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP Oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 20-07-2020 r. do godz. 14.00

8.  Przetarg odbędzie się w dniu  21.07.2020 r. o godz. 11.00 w biurze  ZGZM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Przedmiar robót.
4. Wzór umowy.Sanok, 27.07.2020r.  


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Przetarg nieograniczony ofertowy na   wykonanie malowania dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy: ul. Sikorskiego 6, ul. Sikorskiego 8, ul. Słowackiego 34, ul. Rymanowska 1, Al. Gen. Prugara-Ketlinga 22, 24, Al. Gen. Prugara-Ketlinga 18b,18a,20,18, ul. Zielona 28, ul. Zielona 30 w Sanoku, została wybrana oferta Firmy „ON TOP" Dawid Pańko, 35-213 Rzeszów, ul. Krakowska 182 na kwoty:
dla Zespołu nr 1 - 121 969,49 zł /brutto/,
dla Zespołu nr 2 - 113 588,24 zł /brutto/.

Termin realizacji: 30 listopad 2020 r., okres gwarancji: 48 miesięcy.


----------Sanok, 21.06.2020 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na:
wymianie stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1. Termin realizacji: 30.11.2020 r.
2. Zakres robót określono w regulaminie przetargu i wykazie stolarki do wymiany (załącznik nr 1) .
3. Regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony www. sanockasm.pl.
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9, tel. 13 464 61 65.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 412 przy ul. Sienkiewicza 1  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 1 .
6. Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2020 r. o godz. 14.00.
7. Wadium należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 26.06.2020 r. do godz. 14.00
8.  Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2020 r. o godz. 11.00 w biurze  ZGZM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Rgulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wykaz stolarki do wymiany.
4. Wzór umowy.


Sanok, 01.07.2020r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót budowlanych polegających na: wymianie stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Została wybrana oferta Firmy: Usługowy Zakład Eksploatacyjny „ABREM” s.c.
A. Gierczak, G. Gierczak, ul. Langiewicza 6a, 38-500 Sanok
, na łączną kwotę 29 954,04 zł /brutto/ /słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i cztery grosze/.
Okna zostaną wymienione w budynkach przy ul. Żołnierzy I AWP 1, 2, 3, 4, 4a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 w Sanoku w terminie do 30 listopada 2020 r.  Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.


----------Sanok, 1.06.2020 r.

INFORMACJA O WOLNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH DO WYNAJĘCIA


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Sienkiewicza 1; 38-500 Sanok informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy:
- ul. Traugutta 11
pawilon handlowo-usługowy wolnostojący I piętro pow. 25,74 m2  
Proponowana stawka za 1m2 - 15,00 zł netto + media. Do cen doliczony będzie obowiązujący podatek VAT. Lokal dostępny po uzgodnieniu z Sanocką Spółdzielnią Mieszkaniową.

Oferty z proponowaną stawką prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni, ul. Sienkiewicza 1, w pokoju nr 4 w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, ul. Traugutta 9 lub za pomocą email: sanocka_sm@polandmail.net, kontakt.sanockasm@gmail.com, zgz@op.pl

Informacje szczegółowe o lokalach można uzyskać telefonicznie: 13 46 46 696.

----------

Sanok 29. 05. 2020 r.

OGŁOSZENIE

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku przy ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym  na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku.

1. Termin realizacji: 30. 11. 2020r.
2. Zakres robót określono w Regulaminie przetargu .
3. Regulamin przetargu wraz załącznikami można pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 1 lub telefonicznie
tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku,  pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 15.06.2020 r. o godz. 14.00.
7. Wadium na całość robót w kwocie 3 000,00 zł lub na jeden z wybranych Zespołów w kwocie 1 000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto SSM
w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia  15.06.2020 r. do godz. 14.00.
8. Przetarg odbędzie się w dniu  16.06.2020 r. o godz. 11.00 w biurze  ZGZM SSM , ul. Traugutta 9 w Sanoku, pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1) Regulamin przetargu.
2) Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
3) Wykazu budynków - załącznik nr 2.


Sanok, 18.06.2020 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku został rozstrzygnięty.

Dla zespołu budynków nr 1 tj. ul. Sadowa 4, ul. Sadowa 37, ul. Jana Pawła II 39, ul. Jana Pawła II 41 Została wybrana oferta Firmy Zakład Remontowo Budowlany „ARTURO-BUD" Pałys Artur, 38-505 Bukowsko, Bukowsko 103A, na łączną kwotę 95 400,00 zł /brutto/ słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych/. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2020 r, okres gwarancji 48 miesięcy.

Dla zespołu budynków nr 2 tj. ul. Słowackiego 36, ul. Żołnierzy I AWP 12, ul. Żołnierzy I AWP 16, ul. Kochanowskiego 8 została wybrana oferta firmy Zakład Remontowo-Budowlany Władysław Pałys, 38-505 Bukowsko, Bukowsko 103A, na łączną kwotę 76 000,00 zł /brutto/ słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych/. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2020 r, okres gwarancji 48 miesięcy.

Dla zespołu budynków nr 3 tj. ul. Cegielniana 26, ul. Cegielniana 34, ul. Krasińskiego 21, została wybrana oferta Firmy „KAN SYSTEM" Łukasz Zając, 38-400 Krosno, ul. Stefana Żeromskiego 3, na łączną kwotę 97 000,00 zł /brutto/ słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2020 r, okres gwarancji 36 miesięcy.----------

Sanok, 7.05.2020 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych polegających na:: remoncie chodników przy ul. Jana Pawła II 45, 49, 51, ul. Jana Pawła II 53b i ul. Sadowej 18a, c, d w Sanoku.
1. Termin realizacji: 31.08.2020 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarach robót, szkicach sytuacyjnych  i  regulaminie przetargu .
3. Regulamin przetargu, szkice sytuacyjne  i przedmiary robót można pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 3 lub telefonicznie tel. 13 464 60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółdzielni, pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia   14.05.2020 r. o godz. 14.00.
7. Wadium należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia  14.05.2020 r. do godz. 14.00.
8. Przetarg odbędzie się w dniu  15.05.2020 r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku - pokój nr 6.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy.
3. Wzór umowy.
4. Przedmiary i szkice sytuacyjne.
Lokalizacja 1
ul. Jana Pawła II 45,49,51  (przedmiar robót, szkic sytuacyjny)
Lokalizacja 2
ul. Jana Pawła II 53b (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),
Lokalizacja 3
ul. Sadowa 18a,c,d  (przedmiar robót, szkic sytuacyjny),


Sanok, 20.05.2020r.  

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie chodników przy ul. Jana Pawła II 45,49,51, ul. Jana Pawła II 53b i ul. Sadowej 18a,c,d w Sanoku. Została wybrana oferta Firmy Budowlano-Transportowej „STALFRED" Alfred Szmyd, Stróże Małe 32, 38-500 Sanok, na łączną kwotę 183 472,95 zł /brutto/ słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa 95/100 złotych/. Termin realizacji zadania do 31 sierpień 2020r.----------


Sanok, 29.04.2020 r.

OGŁOSZENIE


S
anocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku przy ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym  na wymianę grzejnikowych zaworów termostatycznych w lokalach mieszkalnych należących do zasobów Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku.

1. Termin realizacji: 15.09.2021 r.
2. Zakres robót określono w Regulaminie przetargu i wzorze umowy.
3. Regulamin przetargu, wzór umowy wraz załącznikiem nr 1, formularz ofertowy można pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 1 lub telefonicznie tel. 13 464 61 65.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółdzielni, pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia   13.05.2020 r. o godz. 14.00.
7. Wadium należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia  13.05.2020 r. do godz. 14.00 .

8. Przetarg odbędzie się w dniu  14.05.2020 r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku, pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1) Regulamin przetargu.
2) Formularz ofertowy.
3) Wzór umowy.
4) „Wykaz budynków"- załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu i umowy.


Sanok, 15.05.2020 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg nieograniczony ofertowy na wymianę grzejnikowych zaworów termostatycznych w lokalach mieszkalnych na leżących do zasobów Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku. Została wybrana oferta Firmy Techem Techniki Pomiarowe sp. z o.o. 61-298 Poznań, Os. Lecha 121, Oddział w Rzeszowie, 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a, która zaoferowała:
- jednostkowe ceny brutto:
a) wymiana zaworu grzejnikowego i głowicy termostatycznej na zawór typu RA - DV nr  kat. 013G7712 i głowicę typu RA 2000  nr  kat. 013G2996 firmy Danfoss - 145,80 zł,
b) wymiana zaworu grzejnikowego i głowicy termostatycznej na zawór typu RA - DV nr  kat. 013G7714 i głowicę typu RA 2000  nr  kat. 013G2996 firmy Danfoss - 149,04 zł,
c) wymiana zaworu grzejnikowego i głowicy termostatycznej na zawór typu RA
N10 nr  kat. 013G3902 i głowicę typu RA 2000  nr  kat. 013G2996 firmy Danfoss - 104,22 zł,
d) wymiana zaworu grzejnikowego i głowicy termostatycznej na zawór typu RA
N15 nr  kat. 013G3904 i głowicę typu RA 2000  nr  kat. 013G2996 firmy Danfoss - 105,84 zł,
e) demontaż grzejnikowego zaworu powrotnego (odcinającego) o średnicy ½ cala i zastąpienie go kształtkami (śrubunek+przedłużka) - 35,64 zł,
f) demontaż grzejnikowego zaworu powrotnego (odcinającego) o średnicy ⅜ cala i zastąpienie go kształtkami (śrubunek+ przedłużka) - 36,72
w kryterium „cena" złożona oferta uzyskała  90 pkt.
- Termin realizacji: 15. 09. 2021r.    okres gwarancji  60 miesięcy w kryterium „warunki gwarancji” oferta uzyskała  10 pkt.
Łącznie oferta złożona przez Firmę Techem Techniki Pomiarowe sp. z o.o. uzyskała 100 pkt.


----------

Sanok, 28.02.2020 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sanoku przy ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym  na wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i instalacji wody zimnej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Sobieskiego 14 w Sanoku.

1. Termin realizacji: 30.11.2020 r.
2. Zakres robót określono w przedmiarze robót i projekcie budowlanym .
3. Regulamin przetargu, przedmiar robót, projekt budowlany, wzór umowy można pobraćz naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Traugutta 9 pok. nr 1 lub telefonicznie tel. 13 464 61 65.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie, pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 24.03.2020 r. o godz. 14.00.
7. Wadium należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia  24.03.2020 r. do godz. 14.00.
8. Przetarg odbędzie się w dniu  25.03.2020 r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Traugutta 9 w Sanoku, pokój nr 3.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1) Regulamin przetargu.
2) Formularz ofertowy.
3) Wzór umowy.
4) Przedmiar robót.
5) Projekt budowlany
.

Sanok, 18.03.2020 r.

       INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


Przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i instalacji wody zimnej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Sobieskiego 14 w Sanoku rozstrzygnięto.
Została wybrana oferta firmy STEFAND Sp. z o.o. z siedzibą 38-200 Jasło ul. 17-go Stycznia 40 na kwotę 129869,92 zł /brutto/ słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć  92/100 zł. Termin realizacji: 30 lstopad 2020 r., okres gwarancji: 60 miesięcy.

--------------------

Sanok, 11.12.2019 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na modernizację instalacji domofonowych w zasobach mieszkaniowych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku

1. Termin realizacji: 31-12-2020
r.
2. Zakres robót określono w Regulaminie przetargu i w załączniku nr 2 (instalacje domofonowe w budynkach mieszkalnych SSM).
3. Regulamin przetargu wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony www. sanockasm.pl.
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w biurze ZGZM w Sanoku przy ul. Traugutta 9, tel. 13 464
60 45.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 412 przy ul. Sienkiewicza 1.
6. Termin składania ofert upływa dnia 07-01-2020
r. o godz. 14.00.
7. Wadium w wysokości 10 tys. zł należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332    do dnia 07-01-2020 r. do godz. 14.00  

8. Przetarg odbędzie się w dniu  08-01-2020 r. o godz. 9.00 w biurze  ZGZM, ul. Traugutta 9 w Sanoku.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w Regulaminie przetargu.
10. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin przetargu.
2. Formularz ofertowy -załącznik nr 1 - dokument w formacie *.doc
3. Instalacje domofonowe w budynkach mieszkalnych SSM
załącznik nr 2.

4. Wzór umowy - dokument w formacie *.doc


Sanok, 14.01.2020 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg ofertowy nieograniczony na: modernizację instalacji domofonowych w zasobach mieszkaniowych Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku  został rozstrzygnięty w dniu 14.01.2020 r.
Wybrano ofertę złożoną przez: F irmę Handlowo-Usługową PD-SAT Piotr Drwięga, 38-500 Sanok, ul. Orzeszkowej 3 .
Rozpoczęcie prac planuje się  na luty bieżącego roku, dokładny termin realizacji w danym budynku zostanie podany w formie ogłoszenia wywieszonego przez Wykonawcę na klatce schodowej.
Termin zakończenia wszystkich robót planuje się na 31 grudzień 2020r.


----------

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego