- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Walne Zgromadzenie

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA     


Zgodnie z § 98 ust.1 i 2 Statutu SSM, Zarząd SSM w Sanoku zaprasza członków Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku na Walne Zgromadzenie SSM, które odbędzie się w dniu 23.06.2023 r. godz. 16 3° w sali Osiedlowego Domu Kultury ,,Puchatek" przy ul. Traugutta 9
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego,  Sekretarza.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
- mandatowo-skrutacyjnej,
- wyborczej,
- uchwał i wniosków
6. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia przez komisję mandatowo-skrutacyjną.

7. Rozpatrzenie odwołania członka SSM od uchwały Rady Nadzorczej SSM w Sanoku w przedmiocie
wystąpienia w trybie procesu z żądaniem sprzedaży w drodze przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu SSM z działalności za 2019 r., 2020 r., 2021 r. i 2022 r.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego SSM za 2019 r., 2020 r., 2021 r., i 2022 r.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SSM z działalności za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej – zgłaszanie kandydatów, ich prezentacja, głosowanie.
12. Dyskusja nad przedłożonymi materiałami.
13. Stwierdzenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SSM w Sanoku za 2019 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SSM w Sanoku za 2020 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SSM w Sanoku za 2021 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SSM w Sanoku za 2022 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego SSM w Sanoku za 2019 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego SSM w Sanoku za 2020 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego SSM w Sanoku za 2021 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego SSM w Sanoku za 2022 r.,
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SSM za okres od 01.01.2019 r.  do  31.12.2019 r.
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SSM za okres od 01.01.2020 r.  do  31.12.2020 r.
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SSM za okres od 01.01.2021 r.  do  31.12.2021 r.
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SSM za okres od 01.01.2022 r.  do  31.12.2022 r.
- podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.
- podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.
- podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.
- podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.
- przeznaczenia funduszu zasobowego tworzonego z nadwyżki bilansowej na rozliczenie rezerw pracowniczych długoterminowych,
- rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SSM w Sanoku za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SSM w Sanoku za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SSM w Sanoku za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SSM w Sanoku za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa może zaciągnąć w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa może zaciągnąć w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

- utrzymania-uchylenia uchwały Rady Nadzorczej SSM, w sprawie wystąpienia w trybie procesu z żądaniem sprzedaży w drodze przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
- zamiany działki nr 1553/2 stanowiącej własność Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej na działkę 597/6  stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka.

15. Ogłoszenie wyników głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej.
16. Wybór Delegata na VI Zjazd Podkarpackiego Związku Rewizyjnego SM w Rzeszowie wraz z podjęciem uchwały.
17. Sprawozdanie komisji wnioskowej ze zgłoszonych wniosków.
18. Zakończenie obrad.
Porządek obrad oraz materiały na Walne Zgromadzenie zamieszczono na stronie internetowej www.sanockasm.pl

Informuje się, że zgodnie z § 98 ust. 2 Statutu SSM członek ma prawo do zapoznania się z wyłożonymi materiałami.
Wszystkie materiały, wraz z projektami uchwał objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od 02.06.2023 r. w godzinach pracy n/w jednostek:

- Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi  Sanok, ul. Traugutta 9,
- Administracji Osiedla Słowackiego i Centrum   Sanok, ul. Mickiewicza 6,
- Administracji Osiedla Traugutta I,II Sanok, ul. Langiewicza 6a,
- Administracji Osiedla Traugutta III Sanok, ul. Cegielniana 34a,
- Administracji Osiedla Błonie Sanok, ul. Błonie 1,
- Sekretariacie Spółdzielni pok. 412 IV p. Sanok, ul. Sienkiewicza 1,
- Osiedlowym Domu Kultury ,,Puchatek" Sanok, ul. Traugutta 9 (po godz. 15.00),
- Osiedlowym Domu Kultury ,,Gagatek" Sanok, ul. Kochanowskiego 25.
Członek Spółdzielni lub pełnomocnik członka Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu powinni okazać się dowodem tożsamości ze zdjęciem.


 Zarząd
  Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  w Sanoku

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego