- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Walne Zgromadzenie 2019

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z § 98 ust.1 i 2 Statutu SSM, Zarząd SSM w Sanoku zaprasza członków Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku na Walne Zgromadzenie SSM, które odbędzie się w dniu 25.06.2019 r. godz. 16.30 w sali Osiedlowego Domu Kultury ,,Puchatek" przy ul. Traugutta 9

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego, Sekretarza.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
- mandatowo-skrutacyjnej,
- wyborczej,
- uchwał i wniosków
6. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia przez komisję mandatowo-skrutacyjną.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu SSM z działalności za 2018 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego SSM za 2018 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SSM z działalności za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
10. Wybory członków Rady Nadzorczej – zgłaszanie kandydatów, ich prezentacja, głosowanie.
11. Dyskusja nad przedłożonymi materiałami.
12. Stwierdzenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SSM w Sanoku za 2018 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego SSM w Sanoku za 2018 r.,
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SSM,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.,
- rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SSM w Sanoku za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa może zaciągnąć w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
14. Ogłoszenie wyników głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej.
15. Sprawozdanie komisji wnioskowej ze zgłoszonych wniosków.
16. Zakończenie obrad.
Porządek obrad oraz materiały na Walne Zgromadzenie zamieszczono na stronie internetowej www.sanockasm.pl

Informuje się, że zgodnie z § 98 ust. 2 Statutu SSM członek ma prawo do zapoznania się z wyłożonymi materiałami.
Wszystkie materiały, wraz z projektami uchwał objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od 11.06.2019 r. w godzinach pracy n/w jednostek:

- Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi  Sanok, ul. Traugutta 9
- Administracji Osiedla Słowackiego i Centrum Sanok, ul. Krzywa 1,3,5,
- Administracji Osiedla Traugutta I,II Sanok, ul. Langiewicza 6a,
- Administracji Osiedla Wójtostwo Sanok, ul. Cegielniana 34a,
- Administracji Osiedla Błonie Sanok, ul. Błonie 1,
- Sekretariacie Spółdzielni pok. 412 IV p. Sanok, ul. Sienkiewicza 1,
- Osiedlowym Domu Kultury ,,Puchatek" Sanok, ul. Traugutta 9 (po godz. 15 00),
- Osiedlowym Domu Kultury ,,Gagatek" Sanok, ul. Kochanowskiego 25.
Członek Spółdzielni lub pełnomocnik członka Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu powinni okazać się dowodem tożsamości ze zdjęciem.


 Zarząd
  Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  w Sanoku

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego