- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Walne Zgromadzenie > Dok. finansowe archiwalne > Archiwum 2016

Porządek obrad
Walnego Zgromadzenia


Zgodnie z §114 ust.1 i 2 Statutu SSM, Zarząd SSM w Sanoku zaprasza członków Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku  na Walne Zgromadzenie SSM, które odbędzie się w dniu 11.06.2016 r. godz. 9°° w sali Sanockiego Domu Kultury w Sanoku przy ul. Mickiewicza 24

1.  Otwarcie obrad.
2.  Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego, Sekretarza.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Wybór komisji:
  -  mandatowo-skrutacyjnej,
  -  wyborczej,
  -  uchwał i wniosków.
5.  Stwierdzenie prawomocności oraz zdolności do podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia przez komisję mandatowo-skrutacyjną.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
7.  Przedstawienie sprawozdania Zarządu SSM z działalności za 2015 r.
8.  Przedstawienie sprawozdania finansowego SSM za 2015 r.
9.  Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SSM z działalności za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
10. Wybory członków Rady Nadzorczej SSM -  zgłaszanie kandydatów, ich prezentacja (ewentualne pytania i odpowiedzi), głosowanie.
11. Dyskusja nad przedłożonymi materiałami.
12. Stwierdzenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
 -  o wystąpieniu z Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie,

 -  o przystąpieniu do Podkarpackiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Rzeszowie,

 -  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SSM w Sanoku za 2015 r.,
 -  zatwierdzenia sprawozdania finansowego SSM w Sanoku za 2015 r.,
 -  udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SSM,
 -  podziału nadwyżki bilansowej za 2015 r.,
 -  rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SSM w Sanoku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
 -  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa może zaciągnąć,
 - odpłatnego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działki gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym przy ul. I Armii Wojska Polskiego 4B w Sanoku na rzecz Pana Adama Drozda zam. 38-500 Sanok ul. Młynarska 31.
13. Wybór dwóch przedstawicieli na Zjazd spółdzielczy przedkongresowy z podjęciem uchwały.
14. Ogłoszenie wyników głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej.
15. Sprawozdanie komisji wnioskowej ze zgłoszonych wniosków.
16. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad oraz materiały na Walne Zgromadzenie zamieszczono na stronie internetowej www.sanockasm.pl

Informuje się, że wszystkie materiały, wraz z projektami uchwał i Statutem SSM (§114 i § 115) objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od 27.05.2016 r.
w godzinach pracy n/w jednostek:
Zakładzie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Sanok, ul. Traugutta 9
Administracji Osiedla Słowackiego i Centrum Sanok, ul. Krzywa 1,3,5
Administracji Osiedla Traugutta I, II Sanok, ul. Langiewicza 6a
Administracji Osiedla Wójtostwo Sanok, ul. Langiewicza 6a
Administracji Osiedla Błonie Sanok, ul. Błonie 1
Sekretariacie Spółdzielni pok. 412 IV p. Sanok, ul. Sienkiewicza 1
Osiedlowym Domu Kultury ,,Puchatek" Sanok, ul. Traugutta 9  ( po godz. 15 00   )
Osiedlowym Domu Kultury ,,Gagatek" Sanok, ul. Kochanowskiego 25
Zgodnie z §114 ust. 2 Statutu SSM członek ma prawo do zapoznania się z wyłożonymi materiałami.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego