- SSM

Idź do spisu treści

Menu główne:

Fundusze Europejskie

Sanok 9.01.2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku ul. Sienkiewicza 1  zaprasza do złożenia oferty na opracowanie i wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla projektu „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III. Czysta Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
1. Termin realizacji: 28.02.2019r.
2. Zakres robót określono w regulaminie zamówienia  na realizację usługi .
3. Regulamin zamówienia można odebrać od dnia 09.01.2019 r. w siedzibie zamawiającego pokój 412 lub pobrać z naszej strony www. (załączniki).
4. Dodatkowe informacje w sprawie zamówienia można uzyskać w pok. 313 lub tel. 13 464 21 29.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój 412.
6. Termin składania ofert upływa dnia 17.01.2019 r. o godz. 10.00.
7. Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 17.01.2019r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
8. W zamówieniu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w regulaminie zamówienia.
9. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania zamówienia, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin zamówienia na realizację usługi.
2. Formularz ofertowy.


Sanok, 21.01.2019r.


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU


w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie i wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla projektu „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III. Czysta Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”

Wybrano ofertę:
DOMARMarcin Domińczyk
25-561 Kielce, ul. Witosa 61 D/6
Cena /brutto/:    4 920,00 zł
Liczba punktów:    100
termin realizacji:     28 luty 2019r.


Lp

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów

1

„UNIBUD” Zakład Usług Remontowo-Budowlanych i Projektowych 22-455 Miączyn, Zawalów 171

57,21

2

„SOLISA” Jakub Szymanowicz 53-113 Wrocław, ul. Ślężna 188/3

50,30

3

"DOMAR” Marcin Domińczyk 25-561 Kielce, ul. Witosa 61 D/6

100,00

4

„BTW Group “ 26-070 Łopuszno, Snochowice, ul. Duża 1

38,14

5

„TERMODOM” Igor Kornaś  34-240 Jordanów, ul. gen. Maczka 151B

17,37

6

„Perlex” Paweł Zarzycki 31-635 Kraków, os. Oświecenia 13/33

68,49

7

Arkadiusz Kuryś 72-400 Kamień Pomorski, Os. B. Prusa 25

35,71

8

„GAMP” s.c.  30-033 Kraków, ul. Sienkiewicza 9/11

22,94

9

„Grupa CDE” Sp. z o.o. 43-190 Mikołów, ul. Katowicka 80

19,89

10

„Jsystem” Sławomir Juryś 38-400 Krosno, ul. Piłsudskiego 18  

-

11

ABC Firma Usługowo - Budowlana” Łukasz Sikora 05-462 Emów, ul. Młądzka 16

56,82

Oferta  Firmy „Jsystem” Sławomir Juryś została odrzucona z powodów braku wymaganych załączników.
Dziękujemy wszystkim oferentom  za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


                                                                 Zarząd
                                                                   Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

----------


Sanok, 11.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na  dostawę wraz z montażem
tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach promocji projektu „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Czysta energia Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków, 3.2.2. Wielorodzinne budynki mieszkalne.

1. Termin realizacji i zakres zamówienia określono w regulaminie postępowania.
2. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój 412 lub przesyłać na adres Zamawiającego 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1.
3. Termin składania ofert upływa dnia 19-04-2017 r. o godz. 10:30.
4. Otwarcie ofert i wybór dostawcy
odbędzie się w dniu 19-04-2017 r. o godz. 11.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
5. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w regulaminie postępowania.
6. Dodatkowe informacje w sprawie postępowania można uzyskać w pok. 313, tel. 13 464 21 29, e-mail:
ssminwest@op.pl (osoba do kontaktu: Kazimierz Sieczkowski, Janusz Galant)
7. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania postępowania, bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Regulamin  postępowania.
2. Formularz ofertowy - dokument *.doc do pobrania

Sanok, 25.04.2017 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach promocji projektu „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej”: zostało rozstrzygnięte w dniu 19.04.2017r.
Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku informuje, że w wyniku postępowania wybrano ofertę, którą złożyła firma „Studio Grafiki i  Reklamy EFEKT” Jakub Olczyk, ul. Rynek 8, 28-133 Pacanów.  
W postępowaniu zostały złożone oferty:
1) „Promis” Maciej Braun, ul. Traktorowa 92/72, 91-148 Łódź
- oferta została odrzucona, nie spełniała warunków postępowania
2) Reklama MiK Tomasz Bielak, Jakubowice Konińskie, ul. Lubelska 50, 21-003 Ciecierzyn
- oferta została odrzucona, nie spełniała warunków postępowania
3) „Poligrafia” Zofia Nicko, ul. Sienkiewicza 8/2, 38-500 Sanok
- oferta została odrzucona, nie spełniała warunków postępowania
4) „Studio Grafiki i Reklamy” Jakub Olczyk, ul. Rynek 8, 28-133 Pacanów
- oferta została wybrana
cena oferty brutto: 6 400,00zł
termin realizacji: 14 dni od daty podpisania umowy
okres gwarancji:  5 lat
liczba punktów: 100 pkt
Po wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły oferty, które  pozostały bez rozpatrzenia i zostały zwrócone oferentom :
5) „Moderan” Bartosz Antoszak, ul. Pszczelarska 2A, 46-053 Suchy Bór.
6) Firma Reklamowa „ Arelka” Lech Lisowski, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

                                                                                                                                   Zarząd
                                                                                                              Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej


---------- 

Sanok, 27.03.2017 r.

OGŁOSZENIE


Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym na  wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Zakres robót obejmuje wykonanie modernizacji energetycznej budynków przy ul. Armii Krajowej 11, ul. Armii Krajowej 13, ul. Berka Joselewicza 12, ul. Wąska 7, ul. Jana Pawła II 41, ul. Jana Pawła II 45, ul. Jana Pawła II 47, ul. Jana Pawła II 49, ul. Jana Pawła II 51, ul. Sadowa 39, ul. Kiczury 14, ul. Jana Pawła II 31a,b,c,d,e, ul. Krasińskiego 21, al. Wojska Polskiego 4, ul. Słowackiego 36, ul. Kościuszki 45 w Sanoku:

1. Termin realizacji i zakres robót określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  przedmiarach robót.
2. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój 412 lub przesyłać na adres Zamawiającego 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1.
3. Termin składania ofert upływa dnia 12-04-2017r. o godz. 11:30.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 12-04-2017r. o godz. 12.00 w biurze SSM, ul. Sienkiewicza 1 w Sanoku, pokój 313.
5. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pok. 313, tel. 13 464 21 29, e-mail: ssminwest@op.pl
7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami znajduje się poniżej.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zał. nr 1 - formularz ofertowy,
zał. nr 2 - projekt umowy,
zał. nr 3 - projekty modernizacji energetycznej - dołączone do dokumentacji danego budynku,
zał. nr 4 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót -
dołączone do dokumentacji danego budynku,
zał. nr 5 - przedmiary robót -
dołączone do dokumentacji danego budynku,

zał. nr 6 - wzór wykazu zrealizowanych robót.

- projekt, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót

- projekt, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót

- projekt, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót

- projekt, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót

- projekt, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót

- projekt, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót

- projekt, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót

- projekt, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót

- projekt, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót

- projekt, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót

- projekt, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót

- projekt, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót

- projekt, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót

- projekt, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót

- projekt, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót

- projekt, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót

Sanok, 9.05.2017 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku informuje, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej” wybrano najkorzystniejszą ofertę dla:
1) modernizacji energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Sanoku
Nr oferty   Nazwa i adres wykonawcy
1  MR Construction Sp z o.o.
 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1

Cena /brutto/:     516 642,07 zł
Łączna liczba punktów:    100
termin realizacji:      30 czerwiec 2017r.
okres gwarancji:       120 miesięcy

2) modernizacja energetyczna budynku przy ul. Armii Krajowej 13 w Sanoku
Nr oferty   Nazwa i adres wykonawcy
1  MR Construction Sp z o.o.
 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1

Cena /brutto/:     513 393,78 zł
Łączna liczba punktów:    100
termin realizacji:      30 czerwiec 2017r.
okres gwarancji:       120 miesięcy

3) modernizacja energetyczna budynku przy ul. Berka Joselewicza 12 w Sanoku
Nr oferty   Nazwa i adres wykonawcy
1  MR Construction Sp z o.o.
 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1

Cena /brutto/:     418 820,99 zł
Łączna liczba punktów:    100
termin realizacji:      30 czerwiec 2017r.
okres gwarancji:       120 miesięcy

4) modernizacja energetyczna budynku przy ul. Wąska 7 w Sanoku
Nr oferty   Nazwa i adres wykonawcy
1  MR Construction Sp z o.o.
 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1

Cena /brutto/:     317 034,51 zł
Łączna liczba punktów:    100
termin realizacji:      30 czerwiec 2017r.
okres gwarancji:       120 miesięcy

5) modernizacja energetyczna budynku przy ul. Jana Pawła II 41 w Sanoku
Nr oferty   Nazwa i adres wykonawcy
1  MR Construction Sp z o.o.
 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1

Cena /brutto/:     983 099,74 zł
Łączna liczba punktów:    96,23
termin realizacji:      30 czerwiec 2017r.
okres gwarancji:       120 miesięcy

6) modernizacja energetyczna budynku przy ul. Jana Pawła II 45 w Sanoku
Nr oferty   Nazwa i adres wykonawcy
1  MR Construction Sp z o.o.
 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1

Cena /brutto/:     765 717,38 zł
Łączna liczba punktów:    100
termin realizacji:      31 lipiec 2017r.
okres gwarancji:       120 miesięcy

7) modernizacja energetyczna budynku przy ul. Jana Pawła II 47 w Sanoku
Nr oferty   Nazwa i adres wykonawcy
1  MR Construction Sp z o.o.
 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1

Cena /brutto/:     680 235,38 zł
Łączna liczba punktów:    100
termin realizacji:      31 lipiec 2017r
okres gwarancji:       120 miesięcy

8) modernizacja energetyczna budynku przy ul. Jana Pawła II 49 w Sanoku
Nr oferty   Nazwa i adres wykonawcy
1  MR Construction Sp z o.o.
 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1

Cena /brutto/:     655 348,29 zł
Łączna liczba punktów:    100
termin realizacji:      31 sierpień 2017r.
okres gwarancji:       120 miesięcy

9) modernizacja energetyczna budynku przy ul. Jana Pawła II 51 w Sanoku
Nr oferty   Nazwa i adres wykonawcy
1  MR Construction Sp z o.o.
 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1

Cena /brutto/:     674 914,50 zł
Łączna liczba punktów:    100
termin realizacji:      31 sierpień 2017r.
okres gwarancji:       120 miesięcy

10) modernizacja energetyczna budynku przy ul. Sadowa 39 w Sanoku
Nr oferty   Nazwa i adres wykonawcy
1  MR Construction Sp z o.o.
 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1

Cena /brutto/:     485 826,74 zł
Łączna liczba punktów:    100
termin realizacji:      30 wrzesień 2017r.
okres gwarancji:       120 miesięcy

11) modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kiczury 14 w Sanoku
Nr oferty   Nazwa i adres wykonawcy
1
MR Construction Sp z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1

Cena /brutto/:     814 303,57 zł
Łączna liczba punktów:    100
termin realizacji:      31 październik 2017r.
okres gwarancji:       120 miesięcy

12) modernizacja energetyczna budynku przy ul. Jana Pawła II 31a,b,c,d,e w Sanoku
Nr oferty   Nazwa i adres wykonawcy
1 MR Construction Sp z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1

Cena /brutto/:     1 317 131,75 zł
Łączna liczba punktów:    100
termin realizacji:      31 lipiec 2018r.
okres gwarancji:       120 miesięcy

13) modernizacja energetyczna budynku przy ul. Krasińskiego 21 w Sanoku
Nr oferty   Nazwa i adres wykonawcy
1 MR Construction Sp z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1

Cena /brutto/:     1 031 551,62 zł
Łączna liczba punktów:    100
termin realizacji:      31 lipiec 2018r.
okres gwarancji:       120 miesięcy

14) modernizacja energetyczna budynku przy al. Wojska Polskiego 4 w Sanoku
Nr oferty   Nazwa i adres wykonawcy
1 MR Construction Sp z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1

Cena /brutto/:     514 391,96 zł
Łączna liczba punktów:    100,00
termin realizacji:      30 czerwiec 2018r.
okres gwarancji:       120 miesiące

15) modernizacja energetyczna budynku przy ul. Słowackiego 36 w Sanoku
Nr oferty   Nazwa i adres wykonawcy
1 MR Construction Sp z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1

Cena /brutto/:     500 072,62 zł
Łączna liczba punktów:    100
termin realizacji:      30 czerwiec 2018r.
okres gwarancji:       120 miesięcy

16) modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kościuszki 45 w Sanoku
Nr oferty   Nazwa i adres wykonawcy
1 MR Construction Sp z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/153

Cena /brutto/:     719 491,45 zł
Łączna liczba punktów:    100
termin realizacji:      30 czerwiec 2018r.
okres gwarancji:       120 miesięcy


Załącznik z informacją o ofertach złożonych do przetargu

                                                                                                                                                                             Zarząd
                                                                                                                                                         Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego